Pàgina inicial > Què són > Funcions

Funcions

Ajuda

Funció Legislativa  (S´obri en nova finestra)

 

Funció Legislativa

La funció legislativa ha estat considerada tradicionalment com la nuclear de les cambres parlamentàries. Esta funció consistix en l'aprovació de les normes jurídiques amb eficàcia general que integren el primer nivell jeràrquic de l'ordenament jurídic, després de la Constitució i l'Estatut.

La iniciativa legislativa davant les Corts Valencianes correspon al Consell, als diputats, als grups parlamentaris, als ciutadans, d'acord amb el que establix la Llei d'iniciativa legislativa popular, i a les mateixes Corts Valencianes.

Si la iniciativa legislativa té l'origen en el Consell rep el nom de Projecte de llei, mentre que quan la iniciativa legislativa partix de qualsevol altre subjecte diferent del govern es denomina Proposició de llei.

 

El desplegament del procediment ordinari d'aprovació de les lleis és el següent:

 

Presentada la proposició o el projecte de llei, la Mesa n'ordena la publicació en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes.

Quan la iniciativa té el caràcter de proposició de llei ha de remetre's el text al govern, a fi que manifeste el criteri pel que fa a la presa en consideració, i també la conformitat o no a la tramitació si suposa un augment de les despeses o una disminució dels ingressos pressupostaris. Si el govern no dóna una resposta raonada en el termini de trenta dies la proposició de llei podrà incloure's en l'ordre del dia per a la presa en consideració. Les proposicions de llei són objecte d'un tràmit de presa en consideració en el qual se'n realitza un debat sobre el contingut.

Després de la publicació dels projectes de llei, o després de la presa en consideració de les proposicions de llei, s'obri un termini de quinze dies per a la presentació d'esmenes, que podran ser a la totalitat del text o parcials a l'articulat. Les esmenes de totalitat únicament poden ser formulades pels grups parlamentaris.

En el supòsit que existisquen esmenes de totalitat es produïx un debat sobre estes en el Ple de les Corts Valencianes. Les esmenes de totalitat poden ser de devolució o bé amb text alternatiu. En el cas d'aprovar-se una esmena de totalitat de devolució al Consell es procedirà a remetre el text al govern i conclourà el procediment legislatiu. Si s'aprovara un text alternatiu, se n'haurà de publicar i obrir-se un període de presentació d'esmenes nou.

Si es desestimen les esmenes de totalitat s'envia el projecte o proposició de llei a la comissió competent perquè se'n procedisca a la tramitació.

Rebudes les esmenes per la comissió, es procedix a designar una ponència, òrgan reduït que es reunix a porta tancada per estudiar les diferents esmenes presentades i emetre-hi un informe dirigit a la comissió. L'informe de la ponència es publica en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes i, tot seguit, es realitza el debat en comissió article per article i esmena per esmena.

Conclòs el debat, la comissió emet un dictamen amb el text que es proposa. Els grups parlamentaris i els diputats han de comunicar els vots particulars i les esmenes, que defensades i votades en la comissió i que no s'han incorporat al dictamen, pretenen defensar en el Ple. El text proposat junt amb els vots particulars i les esmenes que es mantenen es publiquen en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes.

El debat en el Ple normalment començarà amb la presentació de la iniciativa per part d'un membre del Consell en el cas dels projectes de llei. Tot seguit un representant de la comissió presenta el dictamen que esta ha realitzat sobre el projecte o proposició de llei, seguix el debat sobre els vots particulars i les esmenes que s'han mantingut per al Ple i a continuació es voten estes. Finalment es procedix a una votació sobre el conjunt del text que ha estat objecte del debat i, després de l'aprovació, es remet al president de la Generalitat perquè el promulgue en nom del rei i es publique en el "Diari Oficial de la Generalitat Valenciana".


Seguiu Les Corts al:
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València. Tlf. +34 963 876 100
(Resolució optimitzada de 1280x1024 píxels)