Ajuda

La Mesa

La Mesa  (S´obri en nova finestra)

La Mesa de les Corts Valencianes està integrada pel president de les Corts, dos vicepresidents i dos secretaris, assistits pel lletrat major, que ha d'estar present en totes les reunions.

Els vicepresidents, per ordre, substituïxen el president i n'exercixen les funcions en cas de vacant, absència o impossibilitat d'aquest. A més, exercixen qualssevol altres funcions que els encarregue el president de la Mesa.

Els secretaris supervisen i autoritzen, amb el vistiplau del president, les actes de les sessions plenàries, de la Mesa i de la Junta de Síndics, així com les certificacions que s'hagen d'expedir. Assistixen el president en les sessions per a assegurar l'ordre en els debats i la correcció en les votacions; col·laboren en la realització normal dels treballs de la cambra, segons les disposicions del president, i, finalment, exercixen qualsevol altra funció que els encomane el president.

Els vicepresidents i els secretaris són elegits pel mateix procediment en votacions separades: primer els vicepresidents i després els secretaris. Cada diputat escriu en cada elecció un únic nom i resulten elegits els dos primers noms en cada votació; de tal manera que el/la més votat/da serà el /la vicepresident/a primer/a i el/la secretari/a primer, i el/la segon/a més votat/da resultarà elegit vicepresident/a segon/a i secretari/a segon/a, respectivament.Ajuda

Funcions de La Mesa

  • Adoptar totes les decisions i les mesures per a l'organització del treball i el règim i el govern interiors de la cambra, així com elaborar i aprovar els Estatuts de govern i de règim interior de les Corts Valencianes.
  • Elaborar i aprovar el projecte del pressupost de les Corts Valencianes abans de trametre'l al Consell.
  • Qualificar, segons el reglament, els escrits i els documents d'índole parlamentària.
  • Decidir la tramitació de tots els escrits i els documents d'índole parlamentària, d'acord amb el que establix el reglament.
  • Programar les línies d'actuació de la cambra, determinar un calendari d'activitats del Ple i de les comissions per a cada període de sessions i coordinar els treballs dels distints òrgans, d'acord amb la Junta de Síndics.Seleccioneu un criteri de cerca

IX Legislatura

Mesa de Les Corts
PRESIDENT Morera Català, Enric Xavier Morera Català, Enric Xavier Compromís
VICEPRESIDENTA PRIMERA Martínez Ramírez, Carmen Martínez Ramírez, Carmen Socialista
VICEPRESIDENT SEGON Font de Mora Turón, Alejandro Font de Mora Turón, Alejandro Popular
SECRETARI PRIMER Argüeso Torres, Emilio Argüeso Torres, Emilio Ciudadanos
SECRETÀRIA SEGONA Gómez Santos, Irene Rosario Gómez Santos, Irene Rosario Podemos - Podem
Seguiu Les Corts al:
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València. Tlf. +34 963 876 100
(Resolució optimitzada de 1280x1024 píxels)