Ajuda

Informació

Informació General  (S´obri en nova finestra)

 

 

  

 

 

 

COMPOSICIÓ Pujar  (S´obri en nova finestra)

COMPOSICIÓ I DESIGNACIÓ DELS MEMBRES

 

La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana és un òrgan permanent, compost pels membres següents:

President: ho serà el president del Tribunal Superior de Justícia Valencià.

Vicepresident: serà triat entre els vocals d’origen judicial en la sessió constitutiva de la Junta.

Sis Vocals:

Tres magistrats del Tribunal Superior de Justícia, designats per sorteig, efectuat davant el president del tribunal esmentat.

Tres catedràtics o professors titulars de Dret, en actiu, a les universitats valencianes, designats a proposta conjunta dels partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors amb representació en les Corts Valencianes.

El secretari de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana serà el lletrat o lletrada major de les Corts. Participa amb veu però sense vot en les deliberacions i custodia la documentació corresponent a la Junta Electoral.

També participa amb veu però sense vot en la Junta Electoral Valenciana un representant de l’Oficina del Cens Electoral, designat pel seu director.

Les designacions dels vocals es realitzaran en els noranta dies següents a la sessió constitutiva de les Corts Valencianes. Si en aquest termini no hagueren estat proposats els tres vocals de les universitats valencianes, la Mesa, oïts els grups parlamentaris, procedirà a la seua designació en consideració a la representació existent a la Cambra.

 

NOMENAMENT

 

Els membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana seran nomenats per decret del Consell que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l’endemà, i exerciran les seues funcions fins a la presa de possessió de la nova Junta Electoral a l’inici de la legislatura següent.

 

SUBSTITUCIÓ

 

Els membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana són inamovibles, i només podran ser suspesos per delictes o faltes electorals mitjançant expedient incoat per la Junta Electoral Central.

En el supòsit previst en el paràgraf anterior, i també en el cas de renúncia justificada notificada fefaentment al president i acceptada per aquest, de cessament de la seua condició, de canvi de destinació o de qualsevol altra causa que determine impediment, prohibició o incompatibilitat per a formar part de la Junta, es procedirà a la substitució dels membres, en el termini màxim de quatre dies, d’acord amb les regles següents:

La substitució del vicepresident i dels vocals es farà pel mateix procediment que per a la designació.

El lletrat major de les Corts Valencianes serà substituït pel lletrat més antic, i en cas d’igualtat, pel de major edat.

 

ÚLTIM NOMENAMENT

 

DECRET 14/2015, de 30 de gener, del Consell, pel qual nomena els membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana.

 

Els articles 16 i 17 de la Llei 1/1987, de 31 de març, de la Generalitat, Electoral Valenciana, establixen la composició que ha de tindre la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, així com el procediment per a la designació dels membres que han de formar-ne part.

 

D’acord amb les designacions efectuades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per les Corts i per l’Institut Nacional d’Estadística (Oficina del Cens Electoral), a proposta del conseller de Governació i Justícia amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 30 de gener de 2015,

 

DECRETE

 

ARTICLE ÚNIC

 

D’acord amb el que establix l’article 17.2 de la Llei 1/1987, de 31 de març, de la Generalitat, Electoral Valenciana, es nomena els següents membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana:

 

President/a: el/la president/la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

 

Vocals:

Antonio Vicente Cots Díaz.

José Francisco Ceres Montes.

María Pía Calderón Cuadrado.

Tomás Sala Franco.

Remedio Sánchez Férriz.

Carlos Flores Juberías.

 

Secretari/secretària: el lletrat/la lletrada major de les Corts.

 

Javier José Muñoz Criado, delegat provincial de l’Oficina del Cens Electoral de València.

 

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

 

Este decret tindrà efectes des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

 

 

València, 30 de gener de 2015

 

El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PART

 

El conseller de Governació i Justícia,

LUIS SANTAMARÍA RUIZ

  

FUNCIONS DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA Pujar  (S´obri en nova finestra)

Resoldre les consultes de les juntes electorals provincials i dictar-hi les instruccions en matèria de la competència que hi corresponga

Resoldre queixes, reclamacions i recursos d'acord amb la legislació electoral

Exercir la jurisdicció disciplinària sobre les persones que intevinguen en el procés electoral

Determinar les candidatures que hagen obtingut el 5% de vots emesos a la Comunitat Valenciana

Corregir las infracciones producidas en el procedimiento electoral, en el marco de sus competencias

Aplicar i garantir el dret d'ús gratuït d'espais en els mitjans de comunicació de propietat pública, segons l'article 32 de la Llei electoral valenciana

Garantir l'exercici de les llibertats públiques durant el procés electoral

Qualssevol altres que s'establisquen en la legislació electoral

 

HORARI DE REGISTRE Pujar  (S´obri en nova finestra)

La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, en la reunió del dia 2 d’abril de 2015, ha acordat el següent horari de Registre:

 

1.- De dilluns a divendres, de 9.00 a 14,00 hores, i de 16’30 a 18’30 hores.

2.- Els dissabtes de 9.30 a 13,00 hores.

3.- Els dies en què finalitze un termini legalment establert, el Registre estarà obert fins a les 24,00 hores del dia de finalització de l’esmentat termini.

4.- Els diumenges i festius en què no finalitze cap termini, romandrà tancat.

5.- La Junta Electoral ampliarà els anteriors horaris quan, com a conseqüència del procediment electoral, es considere necessari, prèvia comunicació als representants de les diverses candidatures.

 

Palau de les Corts Valencianes,

Valencia, 2 d’abril de 2015

 

La presidenta

PILAR DE LA OLIVA MARRADES

 

El secretari,

FRANCISCO J. VISIEDO MAZÓN

 

PDF  (S´obri en nova finestra)   Horari


Seguiu Les Corts al:
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València. Tlf. +34 963 876 100
(Resolució optimitzada de 1280x1024 píxels)