SALDOS BANCARIS

La Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat, declara com a oberts i accessibles tots els comptes bancaris oberts en entitats financeres de les administracions públiques i organismes inclosos en el seu àmbit d'aplicació. A més d'exigir la publicació de tots els comptes i els seus saldos, també estableix l'obligació de publicar cada moviment entès tal com s'identifica en la comptabilitat.

Les Corts estan obligades a publicar els comptes i els seus moviments des del 12 de maig de 2017 (Disposició final quarta Llei 5/2016, de 6 de maig).
Podeu consultar per un exercici sencer, per un període cronològic menor seleccionant el mes d'inici i de fi.

De cada compte bancari us facilitem l'organisme o entitat (CORTS), el nom de l'entitat bancària, el número de compte codificat i el saldo.
La informació s'actualitza l'últim dia de cada trimestre i el saldo és el que correspon a les zero hores de l'últim dia de cada mes.
Tota la informació es publica en format reutilitzable.

Font: Corts Valencianes
Intervenció de Les Corts

FILTRES

Exercici:
Des de: Fins: