Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 11 - 20 de 27 resultats

10
abr.
2019
7
Sobre el rebuig a la tramitació com a projecte de llei del Decret llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s'adopten mesures per a afavorir l'accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana.

10
abr.
2019
6
Sobre la validació del Decret llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s'adopten mesures per a afavorir l'accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana.

10
abr.
2019
5
Sobre la validació del Decret llei 2/2019, de 22 de febrer, del Consell, pel qual es modifica la disposició transitòria tretzena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.

22
abr.
2015
3
Resolució 3/VIII de la Diputació Permanent, sobre la validació del Decret llei 2/2015, de 27 de març, del Consell, pel qual es concedeix un suplement de crèdit per import de cinc-cents seixanta-vuit milions quatre-cents noranta-vuit mil vuit-cents quatre euros amb setantanou cèntims (568.498.804,79 euros) per a finançar operacions derivades de l’execució del mecanisme «Compartiment fons de liquiditat autonòmic» del fons de finançament a comunitats autònomes per a l’exercici 2015, aprovada en la sessió del 22 d’abril de 2015

29
ag.
2013
2
Sobre el rebuig a la tramitació com a projecte de llei del Decret llei 4/2013, de 2 d’agost, pel qual s’estableixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, com també d’altres mesures en matèria d’ordenació del joc

29
ag.
2013
1
Sobre la validació del Decret llei 4/2013, de 2 d’agost, pel qual s’estableixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, com també d’altres mesures en matèria d’ordenació del joc

28
ag.
2006
239
Sobre la continuïtat de la modernització del regadiu valencià mitjançant la utilització de mecanismes afavoridors de l’estalvi d’aigua

28
ag.
2006
238
Sobre la declaració de sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa oriental

28
ag.
2006
237
Sobre el control, la verificació i, si escau, la clausura de tots els pous d’extracció d’aigua que no estiguen autoritzats

28
ag.
2006
236
Sobre el desplegament urgent d’una campanya d’ús responsable de l’aigua