CAPÍTOL I. De la simbologia heràldica de les Corts

Article primer

L’escut de les Corts serà el mateix timbre heràldic de la Generalitat Valenciana, junt amb el qual podran usar també els emblemes dels seus tres braços tradicionals —militar, eclesiàstic i reial—, constituïts, respectivament, per les targes o rodelles amb les imatges de Sant Jordi, la Verge Maria i l’Àngel Custodi.

Com a símbol de la inviolabilitat de les Corts, aquestes tindran també la prerrogativa tradicional de posar, en el lloc on sien celebrades les sessions, un porter amb maça d’argent, el qual dependrà del President.