Corts Valencianes


Presidència

El president o presidenta de Les Corts Valencianes ostenta la representació de la cambra, assegura la bona marxa dels treballs, dirigeix els debats, manté l'ordre i ordena els parlaments, sense perjudici de les delegacions que puga conferir. Així mateix, li correspon complir i fer complir el reglament, interpretar-lo en cas de dubte i suplir-lo en els d'omissió per mitjà de les resolucions de presidència.

Els diputats i les diputades són qui elegixen, entre ells, el president  o presidenta de Les Corts Valencianes. Per a l'elecció, cada diputat i diputada escriu un únic nom en la papereta de vot i resulta elegit qui n'obté la majoria absoluta (50 en l'actualitat). Si en la primera votació cap dels diputats aconseguix l'esmentada majoria, es repetix l'elecció entre els dos diputats o diputades que més s'hi hagen aproximat. Resulta elegit qui obtinga més vots. En cas d'empat, es repetix la votació i, si després de quatre votacions persistix l'empat, resulta elegit el candidat que forme part de la candidatura més votada en les eleccions.