Corts Valencianes


Iniciativa legislativa popular

La iniciativa legislativa popular (ILP) és un procediment que permet a la ciutadania impulsar l’aprovació d’una llei per part del Parlament.

L’article 23 de la Constitució reconeix el dret fonamental a la participació en els assumptes públics. I una de les maneres que la Constitució contempla per a exercir aquest dret és la iniciativa legislativa popular, que en l’àmbit de l’Estat es troba recollida en l’article 87.3 de la Carta Magna, i en l’àmbit de la Comunitat Valenciana es preveu en l’article 26.2 de l’Estatut d’Autonomia.

Mitjançant aquest mecanisme, la ciutadania, amb el suport de 10.000 firmes, pot presentar davant les Corts Valencianes el text d’una proposició de llei que serà debatuda i votada pel Ple de la cambra i, si és aprovada, s’incorporarà a l’ordenament jurídic valencià. La iniciativa legislativa popular (ILP) és un procediment que permet a la ciutadania impulsar les Corts Valencianes a l’aprovació d’una llei.

Actualment, la regulació de la iniciativa legislativa popular en la Comunitat Valenciana es troba en la Llei 10/2017, d’11 de maig, de la Generalitat, per la qual es regula la iniciativa legislativa popular davant les Corts Valencianes

Els objectius de la  iniciativa legislativa popular a la Comunitat Valenciana són:

  • Fomentar i garantir el dret a la participació directa de la ciutadania en la gestió dels assumptes públics per mitjà de la presentació de proposicions de llei sobre aquelles qüestions que siguen del seu interés.
  • Potenciar la interacció entre la ciutadania i les Corts Valencianes, com a institució de la Generalitat que encarna l'exercici de la potestat legislativa i representa la voluntat del poble valencià.
  • Facilitar que les Corts Valencianes s'òbriguen al debat sobre matèries que, no formen part habitualment de l'agenda parlamentària, però poden ser d'interès per a la ciutadania.
  • Fer de la ILP una via àgil, útil i pràctica d'expressió, tant per al conjunt de la societat com per a col·lectius amb interessos comuns.

Els trets característics de la iniciativa legislativa popular davant les Corts Valencianes són:

  • La comissió promotora ha de presentar un text articulat amb una exposició de motius, de la proposició de llei que es pretén que s’aprove en les Corts Valencianes.
  • La comissió ha d’estar formada, almenys, per tres persones que reunisquen els requisits de l’article 2 de la Llei. La poden formar persones físiques i persones jurídiques sense ànim de lucre (associacions, ONG, agents econòmics i socials…)
  • Perquè la iniciativa siga admesa a debat, caldrà recollir 10.000 signatures en el termini de 8 mesos.
  • Durant tota la tramitació parlamentària, una representació de la comissió promotora pot participar en els treballs parlamentaris.
  • Al llarg de la tramitació parlamentària, la comissió podrà sol·licitar la retirada de la iniciativa, si entén que se n’ha vulnerat l’esperit o l’objectiu.