Corts Valencianes


Informació sobre el ple de constitució de les Corts Valencianes de l'XI Legislatura

Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

El ple serà el proper dilluns, 26 de juny, a les 10.30 hores. En la Junta de Síndiques que s'ha celebrat hui, s'ha acordat la ubicació dels diputats i diputades en la sessió constituent. Els diputats i diputades dels GP Socialista i Compromís ocuparan els llocs dels escons de l'esquerra de l'hemicicle (sempre mirant des de la Mesa del parlament), excepte els tres últims llocs de l'última i penúltima fila i els dos escons de l'antepenúltima, tots al costat del corredor central d'eixe costat esquerre, que seran per al GP Vox, que també tindrà dos escons en la penúltima al costat del corredor central en el costat dret; tres al costat del corredor en el costat dret en l'antepenúltima fila i dos en eixe mateix costat en la fila just anterior a les cadires del Consell. La resta del costat dret quedarà ocupat pels parlamentaris i parlamentàries del GP Popular.

El procediment d'eixe dia és el que marca el Títol I del Reglament de les Corts i que es desenvolupa als articles 5è, 6è i 7è i que diuen el següent:

Article cinqué
Realitzades les eleccions a Les Corts Valencianes, i una vegada proclamades les persones que siguen diputats i diputades electes, aquestes es reuniran en sessió constitutiva en el dia, l’hora i el lloc assenyalats en el decret de convocatòria de les eleccions, d’acord amb el que hi ha preceptuat en l’article 23.4 de l’Estatut d’Autonomia. El lletrat o la lletrada major informarà del compliment pels diputats o diputades de la presentació de la declaració d’activitats i de béns. Igualment, a l’efecte de constituir la mesa d’edat, informarà de la identitat del diputat o la diputada de major edat, que ostentarà la presidència de la mesa, com també del diputat més jove i de la diputada més jove que l’assistiran en qualitat de secretari i secretària respectivament.

Article sisé
1. El president o la presidenta de la mesa d’edat declararà oberta la sessió i es procedirà a la lectura, per un dels secretaris, del decret de convocatòria i de la relació dels diputats i diputades electes, com també, si escau, dels recursos contenciosos electorals pendents, amb indicació dels diputats o diputades la condició dels quals en poguera quedar afectada per la resolució. A continuació, les diputades i els diputats prestaran jurament o promesa d’acatar la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana utilitzant la fórmula següent: "Jo (expressió del nom) jure/promet que aitant com tindré el càrrec de diputat/diputada acataré la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana sense engany i guardaré fidelitat a la Generalitat".

2. El primer diputat o diputada que jure o prometa serà el que presidisca la mesa d’edat; a continuació, els dos secretaris o secretàries i, tot seguit, la resta de membres de la cambra, per a la qual cosa seran cridats per ordre alfabètic.

3. Finalitzat l’acte de jurament o promesa es procedirà a l’elecció de la Mesa de Les Corts Valencianes, d’acord amb el procediment regulat en aquest reglament.

4. Una vegada constituïda la Mesa de Les Corts Valencianes, la seua Presidència prendrà jurament o promesa a aquells diputats o diputades que s’incorporen a Les Corts Valencianes després de la sessió constitutiva.

Article seté
1. Concloses les votacions, les persones elegides ocuparan els seus llocs. Tot seguit, el president o la presidenta de Les Corts Valencianes jurarà o prometrà el càrrec davant la cambra, utilitzant la mateixa fórmula ressenyada en l’article anterior però fent referència al càrrec per al qual se li acaba de triar.

2. La constitució de Les Corts Valencianes serà comunicada pel seu president o presidenta al rei, al president o la presidenta de la Generalitat, al Senat i al president o la presidenta de la nació.

L'acte de constitució del parlament valencià es podrà seguir en directe des del web i des del canal de Youtube de les Corts.

Galeria