Corts Valencianes


Mesa

La Mesa de les Corts Valencianes està integrada pel president de les Corts, dos vicepresidents i dos secretaris, assistits pel lletrat major, que ha d'estar present en totes les reunions.

Els vicepresidents, per ordre, substituïxen el president i n'exercixen les funcions en cas de vacant, absència o impossibilitat d'aquest. A més, exerceixen qualsevol altra funció que els encarregue el president de la Mesa.

Els secretaris supervisen i autoritzen, amb el vistiplau del president, les actes de les sessions plenàries, de la Mesa i de la Junta de Síndics, així com les certificacions que s’hagen d’expedir. Assisteixen el president en les sessions per a assegurar l’ordre en els debats i la correcció en les votacions; col·laboren en la realització normal dels treballs de la cambra, segons les disposicions del president, i, finalment, exerceixen qualsevol altra funció que els encomane el president.

Els vicepresidents i els secretaris són elegits pel mateix procediment  en votacions separades: primer els vicepresidents i després els secretaris. Cada diputat escriu en cada elecció un únic nom i resulten elegits els dos primers noms en cada votació, de tal manera que la persona més votada de cada votació ocupa la vicepresidència primera i la secretaria primera, i la segona més votada resulta elegida per a ocupar la vicepresidència segona i la secretaria segona, respectivament.

Funcions de La Mesa

  • Adoptar totes les decisions i les mesures per a l’organització del treball i el règim i el govern interiors de la cambra, així com elaborar i aprovar els Estatuts de govern i règim interior de les Corts Valencianes.
  • Elaborar i aprovar el projecte del pressupost de les Corts Valencianes abans de trametre’l al Consell.
  • Qualificar, segons el reglament, els escrits i els documents d’índole parlamentària.
  • Decidir la tramitació de tots els escrits i els documents d’índole parlamentària, d’acord amb el reglament.
  • Programar les línies d’actuació de la cambra, determinar un calendari d’activitats del Ple i de les comissions per a cada període de sessions i coordinar els treballs dels diferents òrgans, d’acord amb la Junta de Síndics.