Corts Valencianes


TÍTOL PRIMER La Comunitat Valenciana

Article primer

 1. El Poble Valencià, històricament organitzat com a Regne de València, es constituïx en Comunitat Autònoma, dins de la unitat de la nació espanyola, com a expressió de la seua identitat diferenciada com a nacionalitat històrica i en l’exercici del dret d’autogovern que la Constitució espanyola reconeix a tota nacionalitat, amb la denominació de Comunitat Valenciana.
 2. La Comunitat Valenciana és l’expressió de la voluntat democràtica i del dret d’autogovern del Poble Valencià i es regix pel present Estatut, que és la seua norma institucional bàsica.
 3. La Comunitat Valenciana té com a objectiu la consecució de l’autogovern en els termes d’este Estatut, reforçar la democràcia i garantir la participació de tots els ciutadans en la realització dels seus fins.
 4. La Comunitat Valenciana, com regió d’Europa, assumix els valors de la Unió Europea i vetlarà pel compliment dels seus objectius i per la defensa dels drets de tots els ciutadans europeus.

Article segon

 

El territori de la Comunitat Valenciana comprén el dels municipis integrats en les províncies d’Alacant, Castelló i València.

Article tercer

 1.  Als efectes d’este Estatut, gaudixen de la condició política de valencians tots els ciutadans espanyols que tinguen o adquirisquen veïnatge administratiu en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.
 2. Els ciutadans espanyols residents a l’estranger que hagen tingut el seu darrer veïnatge administratiu a la Comunitat Valenciana i acrediten esta condició al corresponent Consolat d’Espanya, gaudiran dels drets polítics definits en este Estatut. Este mateix règim serà aplicat als seus descendents, inscrits com a espanyols, si així ho sol·liciten en els termes en què ho determine la Llei de l’Estat.
 3. Les comunitats de valencians assentades fora de la Comunitat Valenciana tindran dret a sol·licitar, com a tals, el reconeixement de la seua valencianitat entesa com el dret a participar, col·laborar i compartir la vida social i cultural del Poble Valencià. Sense perjuí de les competències de l’Estat, una Llei de Les Corts regularà l’abast i contingut d’este reconeixement a estes comunitats.

  La Generalitat podrà sol·licitar de l’Estat la celebració dels corresponents tractats o convenis en els Estats on existisquen les dites Comunitats, amb la finalitat que puga complir-se allò establit en el present article.

 4. El Dret Civil Foral Valencià s’aplicarà, amb independència d’on es residisca, a qui tinga el veïnatge civil valencià conforme a les normes del Títol Preliminar del Codi Civil, que serà igualment aplicable per a resoldre els conflictes de lleis.
 5. Els ciutadans de la Unió Europea residents a la Comunitat Valenciana que no tinguen la nacionalitat espanyola, gaudiran en esta dels drets i estaran subjectes a les obligacions pròpies dels valencians, amb les excepcions que establisquen, si és el cas, la Constitució o les Lleis de l’Estat.

Article quart

 1. La Bandera de la Comunitat Valenciana és la tradicional Senyera composta per quatre barres roges sobre fons groc, coronades sobre franja blava vora el pal.
 2. Una llei de Les Corts determinarà la simbologia heràldica pròpia de la Comunitat Valenciana que integra les tres províncies de Castelló, València i Alacant.

Article quint

 1. La seu de La Generalitat serà el palau d’este nom, a la ciutat de València.
 2. Les institucions de La Generalitat podran establir-se i celebrar reunions a qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que la Llei dispose.

Article sext

 1. La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià.
 2. L’idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat. Tots tenen dret a conéixer- los i a usar-los i a rebre l’ensenyament del, i en, idioma valencià.
 3. La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial de les dos llengües, i adoptarà les mesures necessàries per tal d’assegurar-ne el seu coneixement.
 4. Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.
 5. S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.
 6. La llei establirà els criteris d’aplicació de la llengua pròpia en l’Administració i l’ensenyament.
 7. Es delimitaran per llei els territoris en els quals predomine l’ús d’una llengua o de l’altra, així com els que puguen ser exceptuats de l’ensenyament i de l’ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.
 8. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució normativa de l’idioma valencià.

Article sèptim

 1. El desenrotllament legislatiu de les competències de La Generalitat procurarà la recuperació dels continguts corresponents dels Furs de l’històric Regne de València en plena harmonia amb la Constitució i amb les exigències de la realitat social i econòmica valenciana. Esta reintegració s’aplicarà, en especial, a l’entramat institucional de l’històric Regne de València i la seua pròpia onomàstica en el marc de la Constitució Espanyola i d’este Estatut d’Autonomia.
 2. Les normes i disposicions de La Generalitat i les que integren el Dret Foral Valencià tindran eficàcia territorial excepte en els casos en els quals legalment siga aplicable l’estatut personal i altres normes d’extraterritorialitat.