Corts Valencianes


CAPÍTOL II. Les corts Valencianes o Les Corts

Article 21

 1. La potestat legislativa dins la Comunitat Valenciana correspon a Les Corts, que representen el poble. Les Corts són inviolables i gaudixen d’autonomia.
 2. Les Corts tenen la seua seu en el Palau dels Borja de la ciutat de València, podent celebrar sessions en altres llocs de la Comunitat Valenciana quan els seus òrgans de govern així ho acorden.

Article 22

Són funcions de Les Corts:

 1. Aprovar els pressupostos de La Generalitat i les emissions de Deute Públic.
 2. Controlar l’acció del Consell.
 3. Elegir el President de La Generalitat.
 4. Exigir, si és el cas, la responsabilitat política del President i del Consell.
 5. Exercir el control parlamentari sobre l’acció de l’Administració situada baix l’autoritat de La  Generalitat. Amb esta finalitat es podran crear, si és el cas, comissions especials d’investigació, o atribuir esta facultat a les comissions permanents.
 6. Presentar davant la Mesa del Congrés proposicions de llei i nomenar els Diputats encarregats de defendre-les.
 7. Sol·licitar al Govern de l’Estat l’adopció de projectes de llei.
 8. Interposar recursos d’inconstitucionalitat, així com personar-se davant el Tribunal Constitucional.
 9. Aprovar, a proposta del Consell, els convenis i els acords de cooperació amb l’Estat i amb les altres Comunitats Autònomes.
 10. Designar els Senadors i les Senadores que han de representar la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que preveu la Constitució i en la forma que determine la Llei de Designació de Senadors en representació de la Comunitat Valenciana.
 11. Rebre informació, a través del Consell, debatre i emetre opinió respecte dels tractats internacionals i legislació de la Unió Europea quan es referisquen a matèries de particular interés de la Comunitat Valenciana, d’acord amb la legislació de l’Estat.
 12. Aquelles altres que els atribuïsquen les lleis i este Estatut.

Article 23

 

 1. Les Corts estaran constituïdes per un nombre de Diputats i Diputades no inferior a noranta-nou,  triats per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, en la forma que determina la Llei Electoral Valenciana, atenent criteris de proporcionalitat i, si és el cas, de comarcalització.
 2. Per a poder ser proclamats electes i obtindre escó, els candidats de qualsevol circumscripció hauran de gaudir de la condició política de valencians i hauran d’haver sigut presentats per partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors que obtinguen el nombre de vots exigit per la Llei  Electoral valenciana.
 3. Els membres de Les Corts, fins i tot després d’haver cessat en el mandat, gaudiran d’inviolabilitat  per les opinions manifestades i pels vots emesos en l’exercici de les seues funcions.

  Durant el seu mandat no podran ser detinguts ni retinguts per actes delictius realitzats en el territori de la Comunitat Valenciana, si no en cas de flagrant delicte, corresponent decidir en tot cas sobre la seua inculpació, presó, processament si és el cas, i juí al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Fora de tal territori la responsabilitat penal serà exigible, en els mateixos termes, davant de la Sala Penal del Tribunal Suprem.

  Igualment, gaudiran d’aforament en matèria de responsabilitat civil per actes comesos i opinions emeses en l’exercici del seu càrrec.

 4. Les Corts són elegides per quatre anys. El mandat dels seus Diputats finalitza quatre anys  després de les eleccions, o el dia de la dissolució de la Cambra pel President de La Generalitat en  la forma que establisca la Llei del Consell. A determinats efectes, el mandat dels Diputats finalitzarà el dia abans de les eleccions.

  La dissolució i convocatòria de noves eleccions a Les Corts es realitzarà per mitjà de Decret del  President de La Generalitat. En qualsevol cas, les Corts electes es constituiran en un termini màxim de noranta dies a partir de la data de finalització del mandat anterior.

  El Decret, que entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de La Generalitat,  especificarà el nombre de Diputats a triar en cada circumscripció, la duració de la campanya electoral, el dia de votació i el dia, hora i lloc de constitució de Les Corts d’acord amb la Llei  Electoral Valenciana.

Article 24

La Llei Electoral Valenciana, prevista en l’apartat 1 de l’article anterior, serà aprovada en votació de conjunt per les dos terceres parts de Les Corts i garantirà un mínim de 20 Diputats per cada circumscripció provincial distribuint la resta del nombre total dels Diputats entre les dites circumscripcions, segons criteris de proporcionalitat respecte de la població, de manera que la desproporció que establisca el sistema resultant siga inferior a la relació d’u a tres.

Article 25

 1. Les Corts nomenaran el seu President, la Mesa i una Diputació Permanent. També aprovaran, per majoria absoluta, el seu Reglament que tindrà rang de Llei. Igualment, en la forma que determine el Reglament, aprovaran els Estatuts de Govern i Règim Intern de la Cambra.
 2. Les Corts funcionaran en Ple o en Comissions. Podran delegar en les Comissions l’elaboració de lleis, sense perjuí que el Ple puga sol·licitar el debat i la votació. Queden exceptuades d’esta  delegació les lleis de bases i els pressupostos de la comunitat.
 3. Les Corts es reuniran en sessions ordinàries i extraordinàries. Els períodes ordinaris seran dos per any i duraran com a mínim huit mesos. El primer s’iniciarà en setembre i en febrer el segon.

  Tindran la consideració de sessions extraordinàries les que, d’acord amb el Reglament de la Cambra, convoque el President a proposta del Consell, de la Diputació Permanent o a petició d’una quinta part dels Diputats i les Diputades o del nombre de Grups Parlamentaris que determine el  Reglament de Les Corts. Les sessions extraordinàries acabaran una vegada finalitze l’orde del dia determinat per al qual van ser convocades. Totes les sessions del Ple seran públiques, excepte aquelles que determine el Reglament de Les Corts.

 4. Les Corts adopten els acords per majoria simple, excepte disposició expressa en sentit contrari. Per a adoptar acords cal la presència, almenys, de la meitat més un dels Diputats i les Diputades.
 5. Les lleis de La Generalitat seran promulgades, en nom del Rei, pel seu President i publicades, en les dos llengües oficials al Diari Oficial de La Generalitat en el termini de 15 dies des de la seua aprovació, i al Butlletí Oficial de l’Estat. Per a la seua entrada en vigor regirà la data de publicació al Diari Oficial de La Generalitat.

Article 26

 1. La iniciativa legislativa correspon a Les Corts i al Consell, en la forma que determine el present Estatut i el Reglament de Les Corts.
 2. La iniciativa legislativa de Les Corts s’exercirà pels Grups Parlamentaris i pels Diputats i Diputades en la forma que determine el Reglament de Les Corts. També pot ser exercida a través de la iniciativa popular en la forma que es regule per Llei i en els termes previstos en el Reglament de Les Corts.