Corts Valencianes


CAPÍTOL III. El President de La Generalitat

Article 27

 1. El President de La Generalitat serà elegit per Les Corts d’entre els seus membres i nomenat pel Rei. La facultat de presentar candidats correspon als Grups Parlamentaris. En tot moment s’atendrà al que regula el present Estatut i el Reglament de Les Corts.
 2. Després de cada renovació de Les Corts, i en els altres casos en què així procedisca, el President de Les Corts, prèvia consulta amb els representats designats pels Grups Polítics amb representació parlamentària, proposarà un candidat a la Presidència de La Generalitat, donant prioritat a aquell que en les consultes realitzades haja obtingut major suport per part dels Grups Polítics.
 3. El candidat proposat, d’acord amb el que preveu l’apartat anterior, exposarà davant Les Corts el programa polític de govern del Consell que pretén formar i sol·licitarà la confiança de la Cambra. El debat es desenrotllarà en la forma que determine el Reglament de Les Corts.
 4. Per a l’elecció cal la majoria absoluta dels membres de dret de Les Corts en primera votació. Si no s’aconseguix esta majoria, la votació es repetirà quaranta-huit hores després i serà suficient la majoria simple per a ser elegit.
 5. Si efectuades les esmentades votacions no s’atorgara la confiança per a la investidura, es tramitaran successives propostes en la forma prevista en els apartats anteriors, atenent a la resta dels candidats presentats i al criteris establits en el punt 2. El President de Les Corts podrà, si és el cas, rependre la roda de consultes.
 6. Si transcorregut el termini de dos mesos, a partir de la primera votació d’investidura, cap candidat obtinguera la confiança de Les Corts, el President de Les Corts, per acord de la Mesa, dissoldrà la Cambra i el President de La Generalitat en funcions convocarà noves eleccions.
 7. Es procedirà novament a l’elecció del President de La Generalitat d’acord amb el procediment establit pel present article, en els casos de renúncia, dimissió, incapacitat, defunció o pèrdua de la qüestió de confiança.

Article 28

 1. El President de La Generalitat, que també ho és del Consell, dirigix l’acció del Consell, coordina les funcions d’este i ostenta la més alta representació de la Comunitat Valenciana, així com l’ordinària de l’Estat en esta.
 2. El President és responsable políticament davant Les Corts. Estes poden exigir la responsabilitat  del Consell per mitjà de l’adopció per majoria absoluta de la moció de censura, proposada com a  mínim per la quinta part dels Diputats i les Diputades i que haurà d’incloure un candidat a la Presidència.

  La moció de censura no podrà ser votada fins a cinc dies després de la seua presentació. Durant els dos primers dies d’este termini podran presentar-se propostes alternatives.

 3. Si la moció de censura no és aprovada, els signataris d’esta no podran presentar-ne una altra durant el mateix període de sessions. Si és aprovada, el President i el Consell cessaran en les seues  funcions, i el candidat inclòs en aquella serà nomenat President de La Generalitat pel Rei.
 4. El President de La Generalitat, amb l’acord previ del Consell, podrà ordenar mitjançant Decret la dissolució de Les Corts, excepte quan es trobe en tramitació una moció de censura que reunisca els requisits exigits en el Reglament de Les Corts.
 5. El President de La Generalitat podrà proposar, d’acord amb allò que determine la legislació de l’Estat, la celebració de consultes populars en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, sobre qüestions d’interés general en matèries autonòmiques o locals.