Corts Valencianes


CAPÍTOL V. L’Administració de Justícia

Article 33

 1. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana és l’òrgan jurisdiccional en què culmina l’organització judicial en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que establix la Constitució.
 2. Per mitjà del pertinent sistema d’instàncies processals i recursos que vénen determinats per la legislació de l’Estat, serà competència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana l’establiment de la doctrina en els ordes jurisdiccionals en què així procedisca, estenent-se a tots aquells el coneixement dels quals els fóra atribuït per l’Estat, en el territori de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de les competències del Tribunal Suprem.
 3. Es crea el Consell de la Justícia de la Comunitat Valenciana. Una Llei de Les Corts determinarà la seua estructura, composició, nomenaments i funcions, dins de l’àmbit de les competències de La Generalitat en matèria d’administració de justícia, en els termes que establix este Estatut i d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica del Poder Judicial.
 4. La col·laboració entre la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i la Conselleria competent en matèria de Justícia serà a través de la Comissió Mixta.

Article 34

 1. El President del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana serà nomenat pel Rei a proposta del Consell General del Poder Judicial.
 2. El nomenament dels Magistrats, Jutges i Secretaris del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana s’efectuarà en la forma prevista en la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Article 35

 1. Ainstància de La Generalitat, l’òrgan competent convocarà els concursos i oposicions per a cobrir les places vacants de Magistrats, Jutges, Secretaris Judicials i la resta de personal al servici de l’Administració de Justícia, d’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica del Poder Judicial. En esta resolució es tindrà en compte la seua especialització en el Dret Civil Foral Valencià i el coneixement de l’idioma valencià.
 2. Correspon íntegrament a l’Estat, de conformitat amb les Lleis generals, el dret de gràcia i l’organització i el funcionament del Ministeri Fiscal.

Article 36

 1. En relació a l’Administració de Justícia, exceptuada la militar, correspon a La Generalitat:
  1. Exercir, a la Comunitat Valenciana, totes les facultats que la Llei Orgànica del Poder Judicial reconega o atribuïsca al govern de l’Estat.
  2. Fixar la delimitació de les demarcacions territorials dels òrgans jurisdiccionals al seu territori i la localització de la seua capitalitat. La Generalitat participarà també, d’acord amb la Llei Orgànica del Poder Judicial, en la creació o transformació del nombre de seccions o jutjats en l’àmbit del seu territori.
  3. Coadjuvar en l’organització dels Tribunals consuetudinaris i tradicionals, en especial en la del Tribunal de les Aigües de la Vega de València.
  4. Proveir de mitjans personals, materials i econòmics l’Administració de Justícia.
  5. La competència per a ordenar els servicis de justícia gratuïta que podran prestar-se directament o en col·laboració amb els col·legis d’advocats i les associacions professionals.
 2. Els valencians, en els casos i forma que determine la Llei, podran participar en l’Administració de Justícia per mitjà de la institució del Jurat, en els processos penals que se substancien davant dels òrgans jurisdiccionals amb seu a la Comunitat Valenciana.

Article 37

La competència dels òrgans jurisdiccionals a la Comunitat Valenciana comprén:

 1. El coneixement i resolució de tots els litigis que se substancien a la Comunitat Valenciana, en els ordes jurisdiccionals en què així procedisca i en les instàncies i graus determinats per la legislació de l’Estat.
 2. En matèria de Dret Civil Foral Valencià, el coneixement dels recursos de cassació i de revisió, com a competència exclusiva del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, així com els recursos de cassació per a la unificació de la doctrina i el recurs en interés de llei en l’àmbit Contenciós Administratiu quan afecte exclusivament normes emanades de la Comunitat Valenciana.
 3. En matèria de Dret estatal i en els ordes jurisdiccionals que la legislació estatal establisca, li correspon al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per la via processal pertinent, la fixació de la doctrina, sense perjuí de la competència del Tribunal Suprem.
 4. La resolució de les qüestions de competència entre òrgans jurisdiccionals a la Comunitat Valenciana.