Corts Valencianes


CAPÍTOL VI. De les altres Institucions de La Generalitat

Secció Primera

De les Institucions comissionades per Les Corts

Article 38

El Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges és l’Alt Comissionat de Les Corts, designat per estes, que vetlarà per la defensa dels drets i llibertats reconegudes en els Títols I de la Constitució Espanyola i II del present Estatut, en l’àmbit competencial i territorial de la Comunitat Valenciana. Anualment informarà Les Corts del resultat de l’exercici de les seues funcions.

Quant al procediment del nomenament, funcions, facultats, estatut i duració del mandat, caldrà ajustar-se al que dispose la Llei de Les Corts que ho regule.

Article 39

La Sindicatura de Comptes

La Sindicatura de Comptes és l’òrgan a què correspon el control extern econòmic i pressupostari de l’activitat financera de La Generalitat, dels ens locals compresos en el seu territori i de la resta del sector públic valencià, així com dels comptes que la justifiquen.

Quant al procediment del nomenament dels seus membres, funcions, facultats, estatut i duració del mandat, caldrà ajustar-se al que dispose la Llei de Les Corts que ho regule.

Sección Segunda

De las instituciones consultivas y normativas de La Generalitat

Article 40

El Consell Valencià de Cultura

El Consell Valencià de Cultura és la institució consultiva i assessora de les institucions públiques de la Comunitat Valenciana en aquelles matèries específiques que afecten la cultura valenciana.

Quant al procediment del nomenament dels seus membres, funcions, facultats, estatut i duració del mandat, caldrà ajustar-se al que dispose la Llei de Les Corts que ho regule.

Article 41

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, institució de La Generalitat de caràcter públic, té per funció determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l’idioma valencià.

La normativa lingüística de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és d’aplicació obligatòria a totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

Quant al procediment del nomenament dels seus membres, funcions, facultats, estatut i duració del mandat, caldrà ajustar-se al que dispose la Llei de Les Corts que ho regule.

Article 42

El Comité Econòmic i Social

El Comité Econòmic i Social és l’òrgan consultiu del Consell i, en general, de les institucions públiques de la Comunitat Valenciana, en matèries econòmiques, sociolaborals i d’ocupació.

Quant al procediment del nomenament dels seus membres, funcions, facultats, estatut i duració del mandat, caldrà ajustar-se al que dispose la Llei de Les Corts que ho regule.

Article 43

El Consell Jurídic Consultiu

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, institució de La Generalitat de caràcter públic, és l’òrgan consultiu suprem del Consell, de l’Administració Autonòmica i, si s’escau, de les administracions locals de la Comunitat Valenciana en matèria jurídica.

Quant al procediment del nomenament dels seus membres, funcions, facultats, estatut i duració del mandat, caldrà ajustar-se al que dispose la Llei de Les Corts que ho regule.