Corts Valencianes


CAPÍTOL VII. Règim Jurídic

Article 44

  1. La legislació de Les Corts prevista en el present Estatut revestirà la forma de Llei de La Generalitat.
  2. En les matèries incloses en els articles 50 i 51 del present Estatut, i en defecte de la legislació estatal corresponent, La Generalitat podrà dictar normes de validesa provisional d’acord amb allò establit a l’apartat anterior. Estes normes es consideren derogades amb l’entrada en vigor de les estatals corresponents, si és que no hi ha una disposició expressa en sentit contrari. L’exercici d’esta facultat de dictar legislació concurrent exigirà la comunicació prèvia al Delegat del Govern.
  3. Les Corts podran delegar en el Consell la potestat de dictar normes amb rang de Llei, denominades Decrets Legislatius, en els mateixos termes establits en els articles 82, 83, 84 i 85 de la Constitució Espanyola per als supòsits de delegació del Congrés al Govern d’Espanya.
  4. Igualment, el Consell, en casos d’extraordinària i urgent necessitat, podrà dictar disposicions legislatives provisionals per mitjà de decrets llei sotmesos a debat i votació en Les Corts, atenent el que preceptua l’article 86 de la Constitució Espanyola per als decrets llei que puga dictar el Govern d’Espanya.
  5. El desplegament legislatiu de les Institucions de La Generalitat previstes en l’article 20.3 d’este Estatut requerirà per a la seua aprovació una majoria de tres quintes parts de la Cambra.

Article 45

En matèria de competència exclusiva, el Dret Valencià és l’aplicable al territori de la Comunitat Valenciana, amb preferència sobre qualsevol altre. En defecte del Dret propi, serà d’aplicació supletòria el Dret Estatal.

Article 46

La Generalitat assumix, a més de les facultats i competències compreses en el present Estatut, les que es troben implícitament compreses en aquelles.

Article 47

Les Lleis de La Generalitat queden excloses del coneixement de la jurisdicció contenciosa administrativa, i estan subjectes només al control de constitucionalitat, exercit pel Tribunal Constitucional.
Les normes reglamentàries, els acords i altres actes administratius dels òrgans de La Generalitat seran recurribles davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 48

 

En l’exercici de les seues competències, La Generalitat gaudirà de les potestats i els privilegis propis de l’Administració de l’Estat.