Corts Valencianes


DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Al personal al servei de les Corts Valencianes els serà d’aplicació subsidiària el que hi ha disposat en la legislació en matèria de funció pública del personal al servei de la Generalitat Valenciana i la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.