Corts Valencianes


DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

El present Estatut del personal de les Corts Valencianes entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de Les Corts.