Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019

Comentaris