Cercador

Temes de Les Corts Valencianes

Mostrant 1 - 9 de 28 resultats
La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 1985-2015. Un estudio dinámico de tres décadas como institución fiscalizadora de autogobierno
València,
2018
María Ángeles Abellán López
978-84-89684-50-8
Castellà
274 pp.
Preu: 10 €
La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 1985-2015. Un estudio dinámico de tres décadas como institución fiscalizadora de autogobierno

L’objecte d’estudi del present treball és l’organització políticoadministrativa de la rendició de comptes a la Comunitat Valenciana, centrada en la Sindicatura de Comptes, com a model de modernització d’una institució d’autogovern de rellevància estatutària i comissionada de les Corts.

El desempeño parlamentario de las diputadas autonómicas valencianas (1983-2011)
València,
2015
Bernabé Aldeguer Cerdá
978-84-89684-48-5
Castellà
284 pp.
Preu: 10 €
El desempeño parlamentario de las diputadas autonómicas valencianas (1983-2011)

L'obra té com a propòsit analitzar el grau en què de forma real i efectiva s'ha projectat la presència de les diputades dels diferents grups parlamentaris amb representació continuada a les Corts Valencianes al llarg del període 1983–2011, estudiant la seua presència en els òrgans de govern i direcció parlamentària, en les comissions de diferent tipus i la seua participació i intervenció en el tràmit de les diferents iniciatives parlamentàries, prestant especial atenció a aquelles el propòsit i contingut de les quals es relaciona amb les qüestions de gènere i de promoció d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Imagen La (des)regulació de la intervenció administrativa ambiental de les activitats econòmiques en l'àmbit dels ens locals valencians
València,
2014
Àngels Egea Escrivà
978-84-89684-47-8
Valencià
165 pp.
Preu: 9 €
La (des)regulació de la intervenció administrativa ambiental de les activitats econòmiques en l'àmbit dels ens locals valencians

La rellevància d’instruments com la declaració responsable i la comunicació prèvia deriva del que exigeix la Directiva 2006/123, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior (DIRSE): eliminar els obstacles i en concret, l’excessiva burocràcia que impedeix la llibertat d’establiment.
Un dels principals obstacles a superar i suprimir per la DIRSE són les llicències, que només podran exigir-se quan siguen estrictament necessàries, justificades per motius d’imperiós interès general i siguen proporcionades.
El treball entra a descriure en un vessant més teòric el règim jurídic i els problemes que ha generat la transposició de la directiva. I en un terreny més concret, s’analitzen bona part de les ordenances municipals valencianes aprovades.
El treball conclou, entre d’altres, la necessitat d’una profunda revisió de la legislació i reglamentació valenciana en la matèria, així com la importància de materialitzar el tercer nivell de transposició als nostres ajuntaments.

Imagen Los problemas competenciales en materia medioambiental y las relaciones intergubernamentales como posible vía de solución
València,
2011
Marta Pérez Gabaldón
878-84-89684-45-4
Castellà
194 pp.
Preu: 9 €
Los problemas competenciales en materia medioambiental y las relaciones intergubernamentales como posible vía de solución

L’obra exposa les dificultats derivades de la concepció de la qüestió ambiental com una competència compartida entre l’Estat i les comunitats autònomes a partir del que hi ha establert en el bloc de constitucionalitat. La imprecisió en la delimitació dels àmbits d’actuació corresponent a cada un d’ells ha generat un solapament i una duplicitat d’actuacions que no sols no redunda en una protecció adequada de l’entorn, sinó que genera la ineficàcia i ineficiència de les mesures desenvolupades, que resulten en molts casos contraproduents. Davant d’aquest diagnòstic, analitza el funcionament dels mecanismes i els instruments de col·laboració existents –especialment la Conferència Sectorial de Medi Ambient i les comissions bilaterals–, i proposa després d’això una sèrie de reformes que podrien incidir en la millora de la situació actual.

Imagen El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la relación directa entre ciudadanos y representantes políticos
València,
2011
Francisco Javier Puchades Arce
878-84-89684-44-7
Castellà
244 pp.
Preu: 10 €
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la relación directa entre ciudadanos y representantes políticos

L’aparició de les tecnologies de la informació situa la relació entre ciutadans i polítics en un escenari nou que planteja abundants reptes per a ambdós actors. Un d’ells, el de la interacció a través del correu electrònic, és analitzat en la investigació plasmada en aquest llibre. Entre els mesos de febrer i juny de 2010 l’investigador va dirigir un grup de direccions de correu electrònic pertanyents a un grup de ciutadans valencians que, en tres onades diferents, van remetre correus electrònics a aquells diputats autonòmics que feien públic el compte de correu en el lloc web del parlament valencià. En els dits correus electrònics els ciutadans els van interpel·lar sobre un ampli conjunt de temes considerats d’actualitat en aquell moment. La metodologia es va completar amb una anàlisi de contingut sobre les respostes obtingudes i amb una sèrie d’entrevistes personals amb diputats dels diferents grups. Les conclusions indiquen que només els diputats de les formacions minoritàries estan utilitzant el correu electrònic per a mantenir una relació directa i interactiva amb la ciutadania.

Imagen Arte, urbanismo y medio ambiente en la Comunidad Valenciana. Estudio de los planes vigentes de ordenación del territorio y protección del paisaje
València,
2010
Francisca Pérez Barber
878-84-89684-41-6
Castellà
184 pp.
Preu: 11 €
Arte, urbanismo y medio ambiente en la Comunidad Valenciana. Estudio de los planes vigentes de ordenación del territorio y protección del paisaje

El llibre incideix en un tema de total actualitat: la protecció de la naturalesa i del medi ambient, analitzant les lleis vigents a la Comunitat Valenciana en relació amb l’ordenació del territori i la protecció del paisatge, estudiant de forma especial els espais protegits i la seua integració en el territori i en el paisatge, lleis que són les que, en suma, contribuiran a la conservació dels nostres paratges, de la nostra terra i de la nostra identitat, alhora que estudiem el paper de l’art en la defensa de tots aquests temes.
Considera que la millor forma d’aconseguir la sostenibilitat és arribant a la integració entre l’urbanisme, l’arquitectura, el paisatge, el medi ambient i l’art, que ha d’utilitzar-se com una forma de conservació del planeta. Els artistes estudiats en aquest treball consideren que, si un tros del planeta és considerat art, pot salvar-se la civilització.

Imagen La función electiva de Les Corts: el control jurisdiccional de los actos realizados en ejercicio de la misma
València,
2010
Juan Antonio Martínez Corral
878-84-89684-42-3
Castellà
318 pp.
Preu: 10 €
La función electiva de Les Corts: el control jurisdiccional de los actos realizados en ejercicio de la misma

El treball analitza, d’una banda, la funció parlamentària que exerceixen les Corts quan realitzen l’elecció o la proposta de designació de persones per a ocupar càrrecs públics. Així, s’estudien, amb caràcter general, els procediments d’elecció desenvolupats per les Corts, ja siguen singulars de la Comunitat Valenciana o semblants als prevists en la resta de comunitats autònomes. De manera especial s’incideix en alguns supòsits específics, per la seua rellevància o per la dimensió judicial que han assolit alguns conflictes plantejats en relació amb aquests. D’una altra, s’analitza el control jurisdiccional que l’ordenament preveu sobre els actes realitzats pel parlament en l’exercici d’aquesta funció electiva: s’estudien les característiques dels actes electius parlamentaris, la singular discrecionalitat reconeguda al parlament en aquesta matèria, els elements reglats dels procediments d’elecció parlamentària de càrrecs públics, la possibilitat d’un control judicial d’aquests elements reglats i la tutela dels drets fonamentals mitjançant el recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional.

Imagen Evolución del proceso de adopción y satisfacción percibida por las familias adoptivas
València,
2010
Ana María Rosser Limiñana
878-84-89684-43-0
Castellà
300 pp.
Preu: 10 €
Evolución del proceso de adopción y satisfacción percibida por las familias adoptivas

L’obra investiga i analitza el procés d’adopció des del punt de vista de les famílies adoptives. Després d’oferir-nos un recorregut sobre l’evolució de l’adopció a Espanya, la legislació de referència i els moments rellevants del procés, l’autora recopila les investigacions realitzades fins al moment tant a Espanya com a l’estranger sobre el tema, i desenvolupa un treball empíric sobre les principals variables del menor adoptat, de la família adoptiva i de la intervenció dels serveis d’adopció que afavoreixen l’èxit dels processos adoptius i la satisfacció de les famílies les conclusions del qual pretenen servir d’orientació per als equips de professionals i els gestors dels programes d’adopció.

Imagen La intervención de los consejos consultivos en las reformas de los estatutos de autonomía
València,
2009
Zulima Pérez i Seguí
878-84-89684-38-6
Castellà
238 pp.
Preu: 9 €
La intervención de los consejos consultivos en las reformas de los estatutos de autonomía

Aquest llibre se centra en l’anàlisi de la doctrina dels òrgans consultius autonòmics elaborada arran de les recents reformes estatutàries. L’estudi combina una anàlisi sincrònica, a manera de foto fixa, i diacrònica, al llarg de la vida de la proposta de reforma, a fi de descobrir l’existència d’una doctrina general dels òrgans consultius sobre cadascuna de les matèries tractades, i la sort que ha corregut la dita doctrina al llarg de la tramitació de la proposta en qüestió. Aquest treball resulta de gran importància tenint en compte que no comptem amb un recurs previ d’inconstitucionalitat, amb la qual cosa el control consultiu sobre les reformes estatutàries compleix així una funció de garantia del respecte als límits a què està sotmesa la iniciativa autonòmica de reforma