Participació ciutadana en els procediments legislatius

Aquest bloc està trencat o falta. Pot ser que falti contingut o heu d'habilitar el mòdul original.

El Reglament de les Corts incorpora la possibilitat que els ciutadans participen directament en els procediments legislatius que es desenvolupen al si del parlament valencià. Els mitjans prevists per a participar-hi són dos:

  • Les propostes de compareixences davant de la comissió que tramita la iniciativa legislativa (projecte o proposició de llei)
  • La presentació d'esmenes als projectes i les proposicions de llei. És a dir, es poden formular propostes alternatives al text de la iniciativa legislativa que es debat.