Cercador

Preguntes freqüents

Mostrant 11 - 20 de 25 resultats

Sí. Podeu visualitzar els plens en directe accedint al Canal Corts.

També podeu visualitzar, sota demanda, les sessions de plens anteriors a l'Arxiu audiovisual.

Per a conéixer tot sobre les comissions de les Corts Valencianes, polseu  ací.

Hi ha un total de 45 diputades. Açò representa el 45 %. La distribució per grups parlamentaris és la següent:

  • G.P. POPULAR: 12 Diputades. 38 %
  • G.P. SOCIALISTA: 13 Diputades. 56 %
  • G.P. COMPROMÍS: 10 Diputades. 52 %
  • G.P. CIUDADANOS: 4 Diputades. 30 %
  • G.P. PODEMOS-PODEM: 5 Diputades. 41 %
  • DIPUTADA NO ADSCRITA: 1 Diputada. 100 %

Les Corts Valencianes estan constituïdes per un nombre de diputats i diputades que l'Estatut d'Autonomia determina entre 75 i 100 . La Llei electoral establix el nombre de 99 diputats/diputades.

Els síndics dels grups parlamentaris constituïxen la Junta de Síndics, la qual es reunix sota la Presidència del President de les Corts Valencianes. La Junta ha de reunir-se, almenys, quinzenalment, durant els períodes ordinaris de sessions.

Les reunions de la Junta de Síndics es comuniquen al Consell perquè envie, si ho creu convenient, un representant que podrà ser acompanyat, si cal, per una persona que l'assessore.

A les reunions de la Junta de Síndics han d'assistir, a més del President, almenys un vice-president i un secretari de la cambra i el lletrat major de les Corts Valencianes. Els síndics poden anar acompanyats per un altre membre del grup parlamentari, però este no tindrà dret a vot. En qualsevol cas, les decisions de la Junta de Síndics s'adopten per vot ponderat, és a dir, tenint en compte no els membres que la integren, sinó el nombre d'escons que cada síndic representa.

La Junta de Síndics té una important intervenció en afers, com ara: fixació de l'ordre del dia de les sessions, resolucions de caràcter general interpretatives del reglament, ordenació dels debats, etc.

Per a conéixer la composició actual de la Junta de Síndics de les Corts Valencianes, polseu açi.

En els períodes en què les Corts Valencianes no estan reunides, per vacances parlamentàries o per haver acabat el mandat, la Diputació Permanent té la funció de vetllar pels poders de la cambra , i mantenen l'existència, com expressió del poder legislatiu, per mitjà de la Diputació Permanent.

La Diputació Permanent està formada per catorze diputats/des, a més del President de les Corts Valencianes i els altres membres de la Mesa de les Corts. Tant en la Diputació Permanent com en les comissions estan representats proporcionalment els grups parlamentaris.

Per a conéixer la composició actual de la Diputació Permanent de les Corts Valencianes, polseu  açí.

La Mesa de les Corts Valencianes està integrada per el president de les Corts, dos vicepresidents i dos secretaris, assistits per el lletrat major, que ha d'estar present en totes les reunions.

Els vicepresidents, per ordre, substituïxen la presidenta i n'exercixen les funcions en cas de vacant, absència o impossibilitat d'esta. A més, exercixen qualssevol altres funcions que els encarregue la presidenta de la Mesa.

Els secretaris supervisen i autoritzen, amb el vistiplau de la presidenta, les actes de les sessions plenàries, de la Mesa i de la Junta de Síndics, així com les certificacions que s'hagen d'expedir. Assistixen la presidenta en les sessions per a assegurar l'ordre en els debats i la correcció en les votacions; col·laboren en la realització normal dels treballs de la cambra, segons les disposicions de la presidenta, i, finalment, exercixen qualsevol altra funció que els encomane la presidenta.

Els vicepresidents i els secretaris són elegits pel mateix procediment en votacions separades: primer els vicepresidents i després els secretaris. Cada diputat escriu en cada elecció un únic nom i resulten elegits els dos primers noms en cada votació; de tal manera que el més votat serà el vicepresident primer i el secretari primer, i el segon més votat resultarà elegit vicepresident segon i secretari segon, respectivament.

Per a conéixer la composició actual de la Mesa de les Corts Valencianes, polseu  açi.