Resolució del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per la qual s'acorda la publicació del text íntegre del conveni marc entre l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana y la World Compliance Association per a establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per a millorar l'eficàcia en el compliment d'objectius d'interés comú


RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR DE L'AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER LA QUAL S'ACORDA LA PUBLICACIÓ DEL TEXT ÍNTEGRE DEL CONVENI MARC ENTRE L'AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA I LA WORLD Compliance ASSOCIATION PER A ESTABLIR UN CANAL PERMANENT DE COMUNICACIÓ I COL·LABORACIÓ PER A MILLORAR L'EFICÀCIA EN EL COMPLIMENT D'OBJECTIUS D'INTERÉS COMÚEstableix l'article 96.1 del Reglament de les Corts Valencianes que es publicaran en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes, BOCV, els textos i documents la publicació dels quals siga requerida per algun precepte en aquest reglament, siga necessari per al seu debat, coneixement, tramitació parlamentària o siga ordenada per la Presidència.

D'altra banda, el Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (DOGV número 8582, de 2.07.2019), disposa, en el seu
article 87.4, que la subscripció de convenis per aquesta Agència es publicarà en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

L'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la World Compliance Association van subscriure el passat 11 de gener de 2021, prèvia la corresponent tramitació, un conveni marc per a establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per a millorar l'eficàcia en el compliment d'objectius d'interés comú.

Així mateix, d'acord amb el que es disposa en els
articles 2.1.c, 8.5 i 9.1.c de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, l'esmentat conveni s'ha publicat en la pàgina web d'aquesta Agència.


Per tot el que s'ha exposat, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, i en virtut de les funcions atribuïdes en l'article 13 del Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 de l'Agència,RESOLC

Únic. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes del text íntegre del «Conveni marc entre l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la World Compliance Association per a establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per a millorar l'eficàcia en el compliment d'objectius d'interés comú», el text del qual s'inclou com a annex a la present resolució.

València, a la data de la signatura

El director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra
el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana
Joan Antoni Llinares Gómez

ANNEX
CONVENI MARC ENTRE L'AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA I LA WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION PER A ESTABLIR UN CANAL PERMANENT DE COMUNICACIÓ I COL·LABORACIÓ PER A MILLORAR L'EFICÀCIA EN EL COMPLIMENT D'OBJECTIUS D'INTERÉS COMÚ

València i Madrid, 11 de gener de 2021.


REUNITS

D'una part, Sr. Joan A. Llinares Gómez, el director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, AVAF), que intervé en el seu nom i representació en virtut del nomenament realitzat per Resolució del President de les Corts Valencianes de 29 de maig de 2017 (DOGV núm. 8052, de 31.05.2017) i de conformitat amb l'article 13.1.n del Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 de l'Agència (DOGV núm. 8582, de 2.07.2019).

I d'una altra part, Sr. Albert Salvador Lafuente, en l'exercici de les seues competències, com a secretari general Internacional de la World Compliance Association (d'ara en avant, WCA), en virtut de nomenament efectuat per l'Acta Fundacional de data 16 de gener de 2017, d'acord amb l'articule 16 dels Estatuts de l'esmentada associació, amb domicili en Pso. Castellana 79, 7.a planta de Madrid, número de N.I.F. G87755302 i inscrita en el Registre Nacional d'Associacions, Secció 1.a amb el número nacional 613179.

Totes dues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat i legitimació suficients per a subscriure aquest conveni, assegurant cada part que els poders amb què respectivament actuen no han sigut revocats ni limitats, i que són bastants per a obligar a les seues representades en virtut d'aquest acte, i, en aquesta representació,


MANIFESTEN

I. Que l'AVAF, creada per la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, es configura com una entitat adscrita a les Corts Valencianes, dirigida a previndre i erradicar el frau i la corrupció de les institucions públiques valencianes, així com a impulsar la integritat i l'ètica pública i fomentar una cultura de bones pràctiques i de rebuig del frau i la corrupció en el disseny, execució i avaluació de polítiques públiques i en la gestió de recursos públics (article 1.3 de la Llei 11/2016).

II. Que l'AVAF es relaciona amb les institucions autonòmiques, estatals, comunitàries i internacionals que tinguen competències o que complisquen funcions anàlogues. Així mateix, amb qualsevol persona, col·lectiu o entitat que vulga fer suggeriments, propostes o sol·licitar la seua actuació en matèria de prevenció i control del frau i la corrupció.

III. Que World Compliance Association és una associació internacional sense finalitats de lucre formada per professionals i organitzacions interessades en el món del compliance que té com a objectiu la promoció, el reconeixement i l'avaluació de les activitats de compliment en les persones jurídiques o compliance, entenent-se per tals, aquelles que conduïsquen a proporcionar a organitzacions tant públiques com privades, associacions, fundacions i qualssevol altres entitats col·lectives i/o particulars, eines per a una correcta protecció enfront de possibles delictes/infraccions comeses per persones relacionades amb elles.

IV. Que resulta de gran interés per a les dues institucions formalitzar un conveni marc amb la voluntat de col·laborar en el desplegament de les finalitats d'ambdues, així com promoure trobades i realitzar activitats conjuntes que poden contribuir a incrementar el coneixement de la seua labor i la sensibilització i conscienciació de la necessitat d'instaurar mecanismes de compliance, tant en el sector públic com en el privat, d'acord amb les següents:


CLÀUSULES


Primera
Objecte

L'objecte del present conveni entre l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, AVAF) i la World Compliance Association (d'ara en avant, WCA) és establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per a millorar l'eficàcia en el compliment dels objectius d'interés comú.

El present conveni tracta així d'establir un marc, de tal forma que les accions concretes seran objecte dels corresponents documents de caràcter obligatori, en els quals es detallaran els drets i obligacions que cadascuna de les parts assumeix.Segona
Modalitats de col·laboració i la seua execució

Totes dues parts es comprometen a:

– Establir mecanismes de col·laboració per a la introducció, desenvolupament i implementació de la cultura del compliment –compliance, com a instrument fonamental en la lluita contra el frau i la corrupció.

– Afavorir l'elaboració i execució conjunta de projectes en matèries d'interés comú.

– Cooperar en programes de formació de personal tècnic, d'administració i serveis.

– Organitzar conjuntament esdeveniments, seminaris o conferències destinats a informar la ciutadania, professionals i organitzacions, de projectes i mesures que poden millorar i afavorir la difusió de la cultura del compliment, així com la lluita contra el frau i la corrupció.

– Impulsar el suport mutu en qüestions relacionades amb l'activitat desenvolupada per totes dues parts, especialment en l'àmbit tecnològic, social, científic o qualsevol altre.

– Quantes altres activitats siguen considerades d'interés mutu, per al compliment de les seues finalitats i conforme a l'objecte del present conveni.

L'execució de cadascuna de les modalitats de col·laboració previstes en el present conveni podrà ser objecte de convenis i acords específics, de conformitat amb la normativa reguladora de totes dues entitats.Tercera
Vigència del conveni

Aquest conveni produeix efectes des de la seua signatura i té una vigència de quatre anys, amb possibilitat de pròrroga, per un període de fins a quatre anys addicionals si així ho acorden de manera expressa les parts signants del conveni.

Quarta
Confidencialitat de la informació

Les parts signants hauran d'aplicar les mesures de seguretat adequades per al manteniment de la confidencialitat de la informació que siguen aplicables segons les previsions de la legislació vigent a cada moment.Cinquena
Extinció i resolució del conveni

El conveni s'extingirà per la concurrència de qualsevol de les causes establides en l'article 51 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (d'ara en
avant, LRJSP).

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 51 de
la LRJSP, són causes de resolució del Conveni, les següents:

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga d'aquest.

b) L'acord unànime de tots els signants.

c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants.

En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment perquè complisca en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es consideren incomplits. Aquest requeriment serà comunicat a la Comissió Mixta de Seguiment prevista en la clàusula huitena.

Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistira l'incompliment, la part que el va dirigir notificarà a l'altra part signant la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni.

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.

Així mateix, serà causa de resolució del conveni la denúncia expressa de qualsevol de les parts, que farà efecte transcorreguts dos mesos des que es comunique fefaentment a l'altra part.Sisena
Aspectes econòmics

L'aplicació i execució d'aquest conveni, que inclou tots els actes jurídics que es puguen dictar en la seua execució i en el seu desenvolupament, no podran implicar obligacions econòmiques ni per a l'AVAF ni per a la WCA; en general totes dues entitats hauran d'atendre les obligacions derivades del conveni amb els seus mitjans personals i materials.Setena
Recursos humans

En relació amb el personal de totes dues entitats que participe en aquestes actuacions, en cap cas, es derivarà cap vincle jurídic ni relació laboral ni estatutària amb l'altra part, ni més compromisos que els estipulats en el present conveni.Huitena
Comissió Mixta de Seguiment

Per al seguiment de l'execució i desenvolupament del present conveni, així com per a resoldre els dubtes i conflictes que puguen sorgir, es crea una Comissió Mixta de Seguiment, de caràcter paritari, estarà integrada per tres representants de cada entitat signant, que seran designats pels òrgans competents respectius. La titularitat de la Presidència i la Secretaria s'alternaran entre les dues entitats anualment, de manera que cadascuna exercisca un d'aquests càrrecs. Les decisions s'adoptaran per consens i no existirà el vot de qualitat.

La Comissió es reunirà, almenys, una vegada a l'any, i sempre que se sol·licite per alguna de les parts, estenent-se acta de la reunió.Novena
Solució de controvèrsies

Aquest conveni marc es regeix per les seues clàusules, per la interpretació que d'aquestes clàusules faça la Comissió Mixta de Seguiment i per la normativa general que siga aplicable.

Les controvèrsies que puguen sorgir sobre la interpretació i el compliment d'aquest conveni han de ser resoltes, en primera instància, en la Comissió Mixta de Seguiment prevista en la clàusula huitena d'aquest conveni. Mancant acord en aquesta Comissió, les possibles controvèrsies seran de coneixement i competència dels òrgans jurisdiccionals de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa.Desena

Publicitat i transparència

Totes dues parts es comprometen a donar difusió a aquest conveni marc mitjançant la publicació, si escau, en els diaris oficials corresponents, i en les seues seus electròniques i pàgines web.

I en prova de conformitat signen, per duplicat exemplar, en el lloc i data ressenyat en l'encapçalat.

El director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra
el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana
Joan A. Llinares Gómez

El secretari general internacional
de la World Compliance Association
Albert Salvador Lafuente