Pàgina inicial > Què fan > Publicacions > Estatuts de Govern i Règim Interior de les Corts

Estatuts de Govern i Règim Interior

-TÍTOL I. DEL GOVERN I RÈGIM INTERIOR

-TÍTOL II. DE L'ADMINISTRACIÓ DE LES CORTS VALENCIANES

CAPÍTOL I. EL GABINET DE PRESIDÈNCIA
CAPÍTOL II. DE LA SECRETARIA GENERAL
CAPÍTOL III. DE L'ÀREA ADMINISTRATIVA-PARLAMENTÀRIA
CAPÍTOL IV. DEL'ÀREA D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I MANTENIMENT
CAPÍTOL V. DE L'ÀREA ECONÒMICA
-TÍTOL III. DEL PERSONAL AL SERVICI DE LES CORTS

Derogat TÍTOL III per l'Estatut del Personal dels Corts (BOCV 241/VII, 21.06.2010) 
Les Normes

TÍTOL I. DEL GOVERN I RÈGIM INTERIOR Pugeu

Article 1
Correspon a la Mesa de les Corts Valencianes interpretar i suplir les presents normes, així executarles.
Així mateix correspon a la Mesa aprovr la composició de les plantilles de personal i les normes que han de regular-ne l’accés.


Article 2
El President de les Corts Valencianes dirigeix i coordina l’acció de la Mesa. En representació
d’aquesta i en relació amb el Govern i Règim Interior li correspon:
a) Adscriure el personal dels diversos Servicis, traslladar-los d’una a altres, així com concedir-los les llicències necessàries.
b) Assenyalar d’acord amb la Mesa, oï t el Lletrat Major, les directrius d’actuació i funcionament dels Servicis, i impulsar el seu desplegament.
c) Ordenar les despeses de les Corts d’acord amb les previsions pressupostàries, dins dels límits assenyalats per la Mesa.
d) Contractar obres, servicis, subministraments i prestacions que afecten les Corts Valencianes en la mateixa condició que s’indica en l’apartat anterior.
e) Ordenar els pagaments de les Corts Valencianes.
f) Quantes obres els atribuesquen aquests Estatuts o el Reglament de les Corts Valencianes.


Article 3
Correspon al Lletrat Major la direcció del personal dels Servicis de les Corts Valencianes i la coordinació d’aquests, d’acord amb les instruccions del President i de la Mesa.
En cas d’absència o malaltia el substituirà en les seus funcions el Lletrat més antic.
El Lletrat Major serà nomenat a proposta del President per la Mesa de les Corts, d’entre els Lletrats d’aquestes, d’acord amb el que estableix l’article 102 del Reglament.
El Lletrat Major cessarà en el seu càrrec: A proposta del President, per acord de la Mesa; quan perga la condició de Lletrat de les Corts Valencianes; per renúncia o per passar a situació distinta de la  funcionari en actiu; i per impossibilitat en l’exercici del seu càrrec.TÍTOL II. DE L'ADMINISTRACIÓ DE LES CORTS VALENCIANES Pugeu

Article 4
1. L’administració de les Corts Valencianes consta dels Servicis següents:
a) Gabinet de Presidència.
b) Secretaria General
c) Àrea Administrativo-Parlamentària.
d) Àrea Econòmica.
e) Àrea d’Assistència Tècnica i Manteniment.
2. La Mesa podrà crear nous Servicis o modificar els existents.


CAPÍTOL I. EL GABINET DE PRESIDÈNCIA


Article 5
Correspon al Gabinet de Presidència assistir tècnicament i administrativa el President de les Corts Valencianes en les seues funcions.


Article 6
El Gabinet de la Presidència està constituï t per les persones que li són adscrites d’entre els  funcionaris de les Corts Valencianes i per aquelles altres que dins dels límits pressupostaris són de designació  directa amb el caràcter de càrrecs de confiança, d’acord sempre amb la categoria del personal de les Corts  fixada en plantilla.
Son funcions del Gabinet de Presidència l’organització i direcció de la seua Secretaria, l’atenció a les relacions de la Presidència amb tots els Diputats i òrgans de les Corts, autoritats i públic, així com amb els mitjans informatius, l’aplicació de les normes de protocol i altres inherents a la funció de la  Presidència.


CAPÍTOL II. DE LA SECRETARIA GENERAL


Article 7
1. Correspon al Lletrat Major les funcions de direcció general del Servicis d’aquesta. En ús de les seues atribucions podrà elevar a la Mesa de les Corts les normes que despleguen i organitzen la  Secretaria General.
2. No obstant això, allò establert en l’apartat anterior, depenen directament de la Secretaria General els Servicis Següents:
a) Assessoria Jurídica.
b) Servici d’Estudis, Documentació i Biblioteca.
c) Servici de Relacions Públiques i Protocol.
d) Servici de Publicacions.
e) Servici d’Informàtica.
f) Majordomia.
3. El Lletrat Major podrà proposar la creació de nous Servicis o modificació dels existents.


Article 8
Correspon a l’Assessoria Jurídica l’assessorament en les tasques parlamentàries en la forma determinada en el Reglament de les Corts Valencianes. Concretament, són funcions de l’Assessoria Jurídica:
a) L’assessorament de les Comissions Legislatives, amb l’assistència a les sessions de Ponència,  de Comissió o de Ple.
b) L’assessorament i, si cal, l’elaboració dels informes de la Ponència i dels Dictàmens de les Comissions a què es refereixen els articles 108.1 i 111 del Reglament.
c) L’assistència al Ple de les Corts Valencianes per indicació de la Mesa o en substitució del Lletrat Major.
d) L’assistència a les reunions de la Mesa i de la Junta de Síndics en substitució del Lletrat Major.
e) L’assistència a les Comissions Permanents no Legislatives i d’Investigació quan així siga sol·licitat per la Mesa respectiva o per algun dels esmentats òrgans.
f) L’elaboració dels Dictàmens concrets sobre qüestions parlamentàries, a iniciativa del President, de la Mesa de les Corts, de la d’una Comissió o d’una Ponència.
g) Qualsevol altra tasca d’assessorament o d’assistència jurídica ordenada pel President, per la Mesa  o pel Ple de les Corts Valencianes.


Article 9
1. L’Assessoria Jurídica està a càrrec dels Lletrats de les Corts. Els Lletrats depenen orgànicament del Lletrat Major, d’acord amb el que estableix l’article 102 del Reglament i l’article 3 dels presents  Estatuts.
No obstant això, en el compliment de les seues tasques s’inspiraran en el principis de llibertat de consciència i d’independència professional.
2. Les tasques concretes dels Lletrats de les Corts són assignades a cadascun d’ells pel Lletrat Major, tot podent delegar en ells les funcions que li són pròpies.


Article 10
1. Correspon al Servici d’Estudis, Documentació i Biblioteca les funcions d’organització i funcionament de la Biblioteca de les Corts, així com la realització d’estudis i investigacions relacionades amb  l’activitat parlamentària.
2. Així mateix li correspon l’organització d’un Servici de Documentació que ha d’estar a disposició dels Grups Parlamentaris i dels Diputats.
3. Serà funció d’aquest Servici establir, tot seguint les instruccions de la Presidència, els intercanvis oportuns amb les altres Cambres Legislatives de l’Estat, així com amb les institucions universitàries i altres centres d’estudi.


Article 11
Correspon al Servici de Relacions Públiques i Protocol:
a) L’organització i supervisió del protocol necessari en tots aquells actes als qual assistesquen el President, la Mesa de les Corts Valencianes, o un delegació expressament autoritzada, d’acord amb  les instruccions de la Presidència.
b) L’atenció a les visites a les Corts Valencianes, tant les oficials com les del públic en general.
c) La distribució de les invitacions per a les sessions parlamentàries de caràcter públic.
d) L’organització, d’acord amb les instruccions rebudes, de qualsevulla classe de relacions públiques.
e) Facilitar la informació de les tasques parlamentàries d’acord amb el que indique el President, la  Mesa de les Corts o de les Comissions als mitjans de comunicació.
f) El seguiment de la informació dels mitjans de comunicació.


Article 12
Correspon al Servici de Publicacions:
a) Quant a la correcció, l’assessorament lingüístic als òrgans parlamentaris respecte als textos que produeixen, així com corregir-los: igualment realitzar-ho amb els textos dels Diputats i els Grups Parlamentaris quan aquest assessorament siga requerit pels interessats per a les tasques  parlamentàries, assegurar la correcció dels textos que s’han de publicar en el “Butlletí Oficial de les Corts Valencianes”  i en el "Diari de Sessions de les Corts Valencianes" segons les normes establertes per a cada una d’aquestes publicacions, i, en general, vetlar perquè els textos produï ts en les Corts Valencianes  tinguen el nivell de correcció lingüística i d’estil adequat.
b) Quant a la producció i al tractament de textos, centralitzar tota la producció mecanogràfica del text destinat a ser editat com a document intern; mantenir al dia tots els textos anteriorment indicats  segons els canvis, les addicions o les supressions per les quals puguen ser afectats, i assegurar la presa d’informació adequada i la transcripció fidel dels debats parlamentaris, tant del Plens, com els de  les Comissions que ordenarà la Mesa, i el tractament dels textos resultants perquè siguen publicats en el “Diari de Sessions de les Corts Valencianes”.
c) Quant a la reproducció de textos, assegurar que es faça en les condicions tècniques més adequades i econòmicament més favorables i garantir la distribució ràpida del documents necessaris per al  treball dels Diputats, i dels altres òrgans i servicis de les Corts; assegurar la impressió i la distribució del  “Butlletí Oficial de les Corts Valencianes” i del “Diari de Sessions de les Corts Valencianes”; projectar, pressupostar i realitzar qualsevol altra publicació, d’acord amb el que establesca la Mesa de les  Corts.


Article 13
1. Correspon al Servici d’Informàtica la realització i posada en funcionament del sistema informatiu de les Corts Valencianes.
2. Així mateix, correspon a aquest Servici el manteniment i cura del material informàtic de la institució, així com l’organització de les sessions d’estudi que es consideren oportunes per a la formació del personal de les Corts Valencianes i dels Grups Parlamentaris.


Article 14
A la Majordomia correspon l’organització dels treballs del Uixers de la Cambra, de les Telefonistes, del personal i del Parc Mòbil del Parlament.


CAPÍTOL III. DE L’ÀREA ADMINISTRATIVA-PARLAMENTÀRIA


Article 15
1. Corresponen a l’Àrea Administrativa-Parlamentària els Departaments de Gestió Parlamentària, Arxiu i Gestió de Personal.
2. La direcció de l’Àrea podrà elevar, a través del Lletrat Major, les normes que despleguen el funcionament i organització d’aquesta.


Article 16
Al Departament de Gestió Parlamentària li corresponen les funcions següents:
a) El registre de documents que hi tinguen accés dirigits a la Mesa de la Cambra o a qualsevol dels òrgans parlamentaris, així com la seua tramitació d'acord amb la seua pròpia naturalesa.
b) L'assistència administrativa a les sessions de les reunions de la Mesa, Junta de Portaveus i Comissions.
c) La redacció material d'actes, dictàmens, comunicacions i qualsevol altre escrit d'indole  parlamentària que contemple el Reglament, o administrativa, d'acord amb les instruccions que reben dels membres de la Mesa de les Corts, de la Mesa de les Comissions, del Lletrat Major o els Lletrats.
d) L'assistència adminsitrativa a les tasques del Ple, Mesa i Junta de Portaveus, d'acord amb les instruccions del Lletrat Major.
e) Totes aquelles que es requeresquen per al funcionament de la Mesa de les Corts, del Ple, o de les Comissions que siguen ordenades pel President d'aqueixos òrgans, pel Lletrat Major, o en el seu nom  per un Lletrat.


Article 17
El Departament d'Arxiu vetlarà per l'organització de l'arxiu de material imprés, així com la fonoteca i en general, de totes les reproduccions en qualsevol forma de les sessions i de les activitats  parlamentàries.


Article 18
Correspon al Servici de Gestió de Personal:
a) Els expedients de selecció del Personal de les Corts.
b) Tramitació de nomenaments i confecció dels expedientes de personal.
c) Tramitació de tots els assumptes que es deriven de les situacions del personal al servici de les  Corts.
d) Tramitació dels expedients de règim disciplinari.
e) Tramitació i atenció de tots els assumptes relacionats amb els Diputats.


CAPÍTOL IV. DEL'ÀREA D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I MANTENIMENT


Article 19
Correspon a l'Àrea d'Assitència Técnica i Manteniment:
a) El manteniment de les dependències de les Corts.
b) La cura i organització del parc mòbil al Servici de les Corts Valencianes.
c) La preparació de les propostes i dels pressupostos d'obres que han de ser sotmesos a la Mesa de les Corts.
d) La preparació dels projectes de compres que han de ser sotmesos a la Mesa de les Corts.
e) Qualsevol altra funció que puga encarregar-li la Presidència de les Corts Valencianes.


CAPÍTOL V. DE L'ÀREA ECONÒMICA


Article 20
Correspon a l'Àrea Econòmica:
a) Els treballs preparatoris i la redacció de l'Avantprojecte de Pressupost de les Corts Valencianes.
b) L'organització i la direcció de la comptabilitat de les Corts.
c) La fiscalització de les despeses de les Corts sense perjudici del control que puga exercir la Mesa de les Corts Valencianes.
d) L'assessorament en la preparació de l'Informe relatiu a la liquidació del Pressupost de les Corts per a cada període de Sessions, i en les altres tasques que en aquest sentit les encarregue la Mesa.
e) L'assessorament tècnic que els òrgans de les Corts li sol·liciten.
f) La realització material dels pagaments de les Corts i la percepció dels seus ingressos, així com l'ordenació de la comptabilitat de caixa i el control de comptes corrents.
g) La custòdia de valors i els efectes dipositats en la Caixa de les Corts Valencianes.
h) La preparació de l'informe sobre execució del Pressupost de les Corts Valencianes en cada Període de Sessions.
i) Qualsevol altra funció encarregada per la Presidència o el membre de la Mesa en qui delegue.


Article 21
Totes les despeses de les Corts fins a la quantitat de 5 milions de pessetes han de ser aprovades pel President de les Corts i les que sobrepassen aquesta quantia ho han de ser per la Mesa. El Director  de l'Àrea Econòmica indicarà la consignació pressupostària aplicable.TÍTOL III. DEL PERSONAL AL SERVICI DE LES CORTS Pugeu

Derogat TÍTOL III per l'Estatut del Personal dels Corts (BOCV 241/VII, 21.06.2010)Si no tens l'Adobe Acrobat Reader selecciona la següent icona: AdobeReader

Seguiu Les Corts al:
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València. Tlf. +34 963 876 100
(Resolució optimitzada de 1280x1024 píxels)