Pàgina inicial > Les Corts informen > Parlament Obert

Parlament Obert

Ajuda

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN ELS PROCEDIMENTS LEGISLATIUS

Debats  (S´obri en nova finestra)

 

El Reglament de les Corts incorpora la possibilitat que els ciutadans participen directament en els procediments legislatius que es desenvolupen al si del parlament valencià. Els mitjans prevists per a participar-hi són dos:

- Les propostes de compareixences davant de la comissió que tramita la iniciativa legislativa (projecte o proposició de llei)

- La presentació d'esmenes als projectes i les proposicions de llei. És a dir, es poden formular propostes alternatives al text de la iniciativa legislativa que es debat.

 

Qui pot participar-hi?

La ciutadania valenciana, les associacions inscrites en el registre d'associacions de la Comunitat Valenciana i els ajuntaments.

 

Com?

En el cas de les propostes de compareixences, els interessats poden proposar la compareixença de professionals, experts, representants d'associacions i corporacions de dret públic.

Els escrits amb el contingut de la proposta d'esmena han de tenir:

- Nom i cognoms de qui la presenta. Si escau, entitat a la qual representa. Les associacions han d'acompanyar la inscripció en el registre d'associacions i els ajuntaments, l'acord del Ple.

- Mitjà preferent o del lloc on desitja que es realitze la notificació.

- Projecte o proposició de llei a la qual es presenta l'esmena.

- Text de la proposta d'esmena.

- Motius de la proposta.

- Lloc i data.

- Signatura.

 

Quan?

- Projectes de llei: Una vegada publicat en el Butlletí Oficial de les Corts el projecte de llei, s'obri un termini de cinc dies per a presentar-hi esmenes i propostes de compareixença de representants d'associacions, corporacions de dret públic, professionals i experts de reconegut prestigi de la Comunitat Valenciana. Aquest termini es fa públic a través de la pàgina web de les Corts.

- Proposicions de llei: En el cas de les proposicions de llei, una vegada preses en consideració pel Ple, la Mesa obri un termini de cinc dies. Aquest termini es fa públic a través de la pàgina web de la institució.

 

 En el cas d'acordar-se la substanciació de compareixences, el termini de presentació d'esmenes s’entendrà prorrogat fins a l'endemà de la substanciació d'aquestes.

 

On es presenten les iniciatives per a participar-hi?

En el registre de les Corts, per escrit.

 

Totes les propostes presentades són incorporades als projectes o les proposicions de llei?

En les propostes de compareixences, els grups parlamentaris han de determinar les que estimen oportú substanciar en una sessió de la comissió. Quant a la resta de les propostes, les compareixences respectives es realitzaran per escrit.

Les esmenes presentades en el procés de participació han de ser assumides per algun grup parlamentari o decauen. Els grups parlamentaris que les assumesquen han de fer constar-hi l'autoria i no poden modificar-les sense el consentiment de qui les va proposar.

 

Regulació

Articles 113.bis, 182.ter del Reglament de les Corts i Resolució de caràcter general 5/IX PDF  (Opens in new window) , per la qual es regula la participació en el procediment legislatiu previst en l'article 182.ter del Reglament de les Corts.

 

 

 

PROCEDIMENTS LEGISLATIUS:

 


Seguiu Les Corts al:
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València. Tlf. +34 963 876 100
(Resolució optimitzada de 1280x1024 píxels)