MOVIMENTS COMPTABLES

La Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat, declara com a oberts i accessibles tots els comptes bancaris oberts en entitats financeres de les administracions públiques i organismes inclosos en el seu àmbit d'aplicació. A més d'exigir la publicació de tots els comptes i els seus saldos, també estableix l'obligació de publicar cada moviment entès tal com s'identifica en la comptabilitat.
Les Corts estan obligades a publicar els comptes i els seus moviments des del 12 de maig de 2017 (Disposició final quarta de la Llei 5/2016, de 6 de maig).
Es poden consultar els moviments, tal i com s'identifiquen en la comptabilitat, per un exercici sencer, per un període cronològic menor seleccionant el mes d'inici i de fi, per classificació orgànica, per tipus de moviment, per partida pressupostària, per nom del tercer o per descripció de l'operació comptable.
En la llista de resultats, a més d'aquesta informació, s'inclou també:
    o   La data de registre de la factura
    o   La data del moviment (pagament).
    o   L'import.
    o   La classificació orgànica i econòmica.
    o   La persona beneficiària, tret que s'haja d'anonimitzar, d'acord amb les recomanacions de l'Informe sobre l'estudi d'impacte de la Llei de Comptes Oberts de la Generalitat.
    o   El concepte que motiva el moviment, que vindrà identificat per la classificació funcional, econòmica
Els pagaments i anul·lacions de Caixa fixa es mostren també en esta consulta.
Tota la informació publicada es pot descarregar en format reutilitzable (dades obertes).

Font: Corts Valencianes
Intervenció de Les Corts
Periodicitat d'actualització: mensual. Informació econòmica relativa als moviments comptables del mes anterior una vegada tancada la comptabilitat.

FILTRES

Exercici:
Des de: Fins:
Tipus de moviment:
Partida:
El nom del tercer conté:
El nom de l'operació conté:

Filtre de clasificació orgànica