Acord de Mesa, 5 d'octubre , vint-i-quatrena pròrroga de la Declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis