Acord de Mesa, de 16 de noviembre, vint-i-setena pròrroga de la Declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis