Portal de Participació

Participació

Participació ciutadana en els procediments legislatius

El Reglament de les Corts incorpora la possibilitat que els ciutadans participen directament en els procediments legislatius que es desenvolupen al si del parlament valencià. Els mitjans prevists per a participar-hi són dos:

 • Les propostes de compareixences davant de la comissió que tramita la iniciativa legislativa (projecte o proposició de llei)
 • La presentació d'esmenes als projectes i les proposicions de llei. És a dir, es poden formular propostes alternatives al text de la iniciativa legislativa que es debat.

La ciutadania valenciana, les associacions inscrites en el registre d'associacions de la Comunitat Valenciana i els ajuntaments.

En el cas de les propostes de compareixences, els interessats poden proposar la compareixença de professionals, experts, representants d'associacions i corporacions de dret públic.

Els escrits amb el contingut de la proposta d'esmena han de tenir:

 • Nom i cognoms de qui la presenta. Si escau, entitat a la qual representa. Les associacions han d'acompanyar la inscripció en el registre d'associacions i els ajuntaments, l'acord del Ple.
 • Mitjà preferent o el lloc on desitja que es realitze la notificació.
 • Projecte o proposició de llei a la qual es presenta l'esmena.
 • Text de la proposta d'esmena.
 • Motius de la proposta.
 • Lloc i data.
 • Signatura.

 

 • Projectes de llei: Una vegada publicat en el Butlletí Oficial de les Corts el projecte de llei, s'obri un termini de cinc dies per a presentar-hi esmenes i propostes de compareixença de representants d'associacions, corporacions de dret públic, professionals i experts de reconegut prestigi de la Comunitat Valenciana. Aquest termini es fa públic a través de la pàgina web de les Corts.
 • Proposicions de llei: En el cas de les proposicions de llei, una vegada preses en consideració pel Ple, la Mesa obri un termini de cinc dies. Aquest termini es fa públic a través de la pàgina web de la institució.

 En el cas d'acordar-se la substanciació de compareixences, el termini de presentació d'esmenes s’entendrà prorrogat fins a l'endemà de la substanciació d'aquestes.

En el registre de les Corts, per escrit.

En les propostes de compareixences, els grups parlamentaris han de determinar les que estimen oportú substanciar en una sessió de la comissió. Quant a la resta de les propostes, les compareixences respectives es realitzaran per escrit.

Les esmenes presentades en el procés de participació han de ser assumides per algun grup parlamentari o decauen. Els grups parlamentaris que les assumesquen han de fer constar-hi l'autoria i no poden modificar-les sense el consentiment de qui les va proposar.