Cercador

Com participar

Mostrant 1 - 5 de 5 resultats

La ciutadania valenciana, les associacions inscrites en el registre d'associacions de la Comunitat Valenciana i els ajuntaments.

En el cas de les propostes de compareixença, les persones interessades poden proposar la compareixença de professionals, experts, representants d'associacions i corporacions de dret públic.

Les sol·licituds de compareixença per les persones interessades hauran de presentar-se presencialment en l’Oficina del Registre de les Corts o en la seu electrònica de la institució, i hauran de con­tenir la identificació de les persones físiques o jurídiques que les formulen (correu electrònic i telèfon de contacte) i, si és el cas, una breu exposició dels motius de la sol·licitud.

 

Pel que fa als escrits amb què es presenten propostes d'esmena, han de tenir, al menys, el contingut següent:

  • Nom i cognoms de qui la presenta. Si escau, entitat a la qual representa. Les associacions han d'acompanyar la inscripció en el registre d'associacions, i els ajuntaments, l'acord del Ple.
  • Identificació del mitjà electrònic, o si escau, el lloc físic on desitja que es realitze la notificació. Addicionalment, les persones interessades podran aportar l’adreça de correu electrònic per tal que se’ls avise de l’enviament o posada a disposició de la notificació.
  • Projecte o proposició de llei a la qual es presenta l'esmena.
  • Caràcter de l’esmena (modificació, supressió o addició).
  • Text de la proposta d'esmena.
  • Motius de la proposta.
  • Lloc i data.
  • Signatura.

Les propostes d’esmena podran ser de supressió, modificació o addició. En els dos supòsits darrers, l’esmena haurà de contindre el text concret que es propose.

A aquest efecte, les propostes d’esmena poden presentar-se: al títol de la llei; als títols; als capítols; a les rúbriques; a l’articulat; a cada disposició addicional, transitòria, derogatòria o final; a l’exposició de motius i als annexos.

Cada proposta d’esmena haurà de presentar-se en un document únic i separat, tot evitant l’agrupació de diverses esmenes en un mateix escrit.

 

  • Projectes de llei: Una vegada publicat en el Butlletí Oficial de les Corts el projecte de llei, s'obri un termini de cinc dies per a presentar-hi esmenes i propostes de compareixença de representants d'associacions, corporacions de dret públic, professionals i experts de reconegut prestigi de la Comunitat Valenciana. Aquest termini es fa públic a través de la pàgina web de les Corts.
  • Proposicions de llei: En el cas de les proposicions de llei, una vegada preses en consideració pel Ple, la Mesa obri un termini de cinc dies. Aquest termini es fa públic a través de la pàgina web de la institució.

 En el cas d'acordar-se la substanciació de compareixences, el termini de presentació d'esmenes s’entendrà prorrogat fins a l'endemà de la substanciació d'aquestes, termini que també es farà públic en la pàgina web de la institució.

En el registre de les Corts, per escrit o mitjançant la seu electrònica de la institució

 

REGISTRE GENERAL DE LES CORTS VALENCIANES

Carrer Llibertat, s/n.

46003 València

Tel. 963 876 100

En les propostes de compareixences, els grups parlamentaris han de determinar les que estimen oportú substanciar en una sessió de la comissió fins un màxim de tres propostes per cada grup parlamentari.

Les esmenes presentades en el procés de participació han de ser assumides per algun grup parlamentari o decauen. Els grups parlamentaris que les assumesquen hi faran constar l'autoria i no podran modificar-les sense el consentiment de qui les va proposar.