Avís legal

Propietat intel·lectual

Els materials i els serveis accessibles en aquest lloc estan protegits per copyright, drets d'autor i propietat, i per les normes legals que garanteixen la propietat intel·lectual, de manera que qualsevol ús no autoritzat d'aquests materials o serveis pot suposar una violació d'aquestes lleis.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual que pertanyen a Les Corts, sense perjudici dels drets i excepcions prevists per possibles disposicions imperatives.

La reproducció dels elements de text i multimèdia que pertanyen a Les Corts, com també els pertanyents a tercers i per als quals Les Corts tenen drets d'ús, s'autoritza només amb finalitats no comercials, sempre que es respecte la integritat dels elements reproduïts i s'esmente la font. No obstant això, la reproducció d'algunes dades es pot sotmetre a condicions diferents; en aquest cas, s'adjuntarà a la dada una menció que precisarà aquestes condicions.

L'usuari es compromet a no retirar ni modificar les mencions de reserva que indiquen l'autor o la font i a no esquivar els dispositius tècnics de protecció dels documents i els elements multimèdia, com ara les restriccions d'impressió o descàrrega i els marcats visibles o invisibles. Qualsevol infracció podrà donar lloc a l'exercici d'accions civils i penals.

En cas de dubte sobre la identitat dels titulars de drets o sobre les condicions d'utilització d'un element concret, es pot sol·licitar informació a l'administrador de la web.

Protecció de les dades personals

En les Corts Valencianes estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús apropiat de les dades personals i, per això, es garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten de conformitat amb els termes establits pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, com també per la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Per aquest motiu, aquesta política de privacitat té com a objectiu informar sobre el tractament de les dades de caràcter personal que les Corts Valencianes fan en aquest lloc web, en la seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis o aplicacions mòbils.

Només se sol·licitaran les dades de caràcter personal estrictament necessàries per a identificar i atendre la sol·licitud realitzada per la persona titular d’aquestes o prestar els serveis demanats. Les dades recollides de cada persona titular interessada seran pertinents i no excessives amb relació a les finalitats corresponents per a cada cas particular, i seran actualitzades sempre que siga necessari.

Les Corts Valencianes es reserven el dret a modificar o adaptar aquesta política en tot moment. Per tant, us recomanem que la reviseu cada vegada que hi accediu si en voleu conèixer les novetats.

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Les dades que ens faciliteu voluntàriament seran recollides i tractades pel responsable del tractament, les dades del qual s’indiquen a continuació:

El responsable són les Corts Valencianes.

·  Adreça: Plaça de Sant Llorenç, 4, 46003 València

·  Telèfon: 963 87 61 00

·  Contacte: Delegat de protecció de dades, dpdcortsvalencianes@corts.es

 

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?

Les dades facilitades o generades durant el desenvolupament de la relació amb les persones usuàries es poden tractar per a distintes finalitats en funció dels serveis que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per a mantenir el contacte i la comunicació.

En cas de finalitats més explícites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, correus electrònics, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

En concret, totes les dades personals que puguen subministrar els interessats no es destinaran a finalitats diferents de les expressades en el moment de l’aportació, segons el supòsit específic de què es tracte, ni comunicades a tercers excepte en els supòsits legals en què pot fer-se aquesta comunicació o es té el consentiment exprés de l’interessat.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Hi ha diferents bases jurídiques que ens legitimen per al tractament de les vostres dades:

· Consentiment de les persones interessades.

· Compliment d’una obligació legal per la nostra part.

· Interès públic o en exercici de poders públics.

· Protecció d’interessos vitals.

· Execució d’un contracte.

L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindible per a atendre la vostra petició o prestar els nostres serveis; si no les faciliteu, no podrem portar-la a cap o prestar-los.

 

A qui comunicarem les vostres dades?

Les dades que ens proporcioneu poden ser comunicades a terceres entitats per al compliment de fins directament relacionats amb funcions legítimes de persona cedent i persona cessionària, com ara a les entitats o organismes a què hi haja obligació legal de comunicar dades, i a les entitats o organitzacions públiques o privades amb què arribem a acords per a desenvolupar serveis.

 

Durant quin termini emmagatzemarem les vostres dades?

De manera general, conservarem les dades personals per a mantenir un historial d’atenció i gestionar els nostres serveis de forma eficient, mentre la persona usuària no en sol·licite la supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejades durant el temps necessari, i limitant-ne el tractament, únicament per a algun d’aquests supòsits: complir amb les obligacions legals o contractuals de qualsevol tipus a què estiguem sotmesos, o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per la nostra part o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona usuària.

En altres casos particulars, el termini de conservació de les dades dependrà d’allò que s’ha especificat per a cada tractament de dades personals.

 

Quins són els vostres drets?

· Dret d’accés: Podeu sol·licitar quines dades personals estem tractant.

· Dret de rectificació: Podeu sol·licitar-nos la rectificació de dades personals o fer una aportació a les que siguen incompletes.

· Dret de supressió (dret a l’oblit): Podeu sol·licitar-nos la supressió de les vostres dades personals quan no siguen necessàries per als fins per als quals van ser recollides o retirar-ne el consentiment.

· Dret a la limitació del tractament: En determinades circumstàncies, podeu sol·licitar-nos la limitació del tractament de les vostres dades.

· Dret d’oposició: Podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquests supòsits es deixaran de tractar aquestes, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Com podeu exercir els vostres drets?

Us informem que podreu exercitar els vostres drets enviant un correu electrònic a l’adreça secretariageneral@corts.es

S’informa l’interessat que podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el supòsit que considere que no s’ha atès convenientment l’exercici dels seus drets (https://www.aepd.es/).

Accés i actualització de continguts

El portal de Les Corts té com a objecte fomentar l'accés del públic a la informació relativa a la mateixa institució i a les seues activitats.

El nostre objectiu consisteix a difondre informació el més completa, exacta i actualitzada possible. Quan s'informe de qualsevol error, Les Corts posaran el màxim interès a efectuar les correccions necessàries.

La informació publicada en aquest portal és de caràcter general, per la qual cosa no s'ha concebut per a satisfer cap necessitat individual.

Les Corts no poden garantir la fiabilitat o l'actualització de la informació procedent de fonts externes continguda en aquest portal. La informació que figura en aquest remet de vegades a llocs exteriors sobre els quals els serveis de Les Corts no tenen cap control i pels quals aquestes declinen qualsevol responsabilitat.

Les Corts no garanteixen la disponibilitat i la continuïtat del funcionament del portal i dels seus serveis. Quan siga raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament d'aquest.

Les Corts es reserven el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del portal, com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per a utilitzar-lo.

Fòrums, comentaris i opinions

Les opinions expressades en els fòrums de discussió, o els comentaris i les opinions, són formulades per persones alienes a Les Corts, sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

L'usuari utilitzarà el portal, de conformitat amb la legalitat vigent i les condicions fixades en aquest avís legal, sense vulnerar cap dret de terceres persones. A aquest efecte queda expressament prohibit fer, sense que aquesta enumeració es considere en cap cas limitadora, actes que:

  • Induesquen, inciten o promoguen actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei.
  • Induesquen, inciten o promoguen actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  • Incorporen, posen a disposició o permeten accedir a productes, elements, missatges o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei.
  • Puguen vulnerar o transgredir el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar, o a la pròpia imatge.
  • Puguen tenir la consideració d'oferta de productes o serveis, tant propis com de tercers, o de publicitat directa o indirecta utilitzant el portal o les eines que es posen a la seua disposició.
  • Suposen una modificació, alteració, crebant, inutilització o destrucció de qualsevol informació electrònica, dada, creació intel·lectual o programa informàtic a què els usuaris tinguen accés a través del portal.

Les Corts es reserven el dret d'adoptar les mesures legals que consideren oportunes. Les Corts es reserven el dret d'admetre o donar de baixa qualsevol opinió o usuari, sense avís previ i sense cap tipus de justificació o compensació, quan s'incórrega en algun dels supòsits indicats.

Xarxes socials

El compte de Twitter @cortsval és gestionat per les Corts Valencianes. Cada setmana es difondran tuits relatius a resolucions i a determinats esdeveniments de caràcter institucional (activitat parlamentària, visites protocol·làries, etc.).L'enviament de missatges directes o tuit no tindrà la consideració de sol·licitud d'informació oficial. Per a posar-se en contacte amb Les Corts de manera oficial, utilitze la nostra pàgina de contacte.

Els comptes que seguim

Les Corts no seguix de manera sistemàtica els comptes dels seus propis seguidors. Deixarem de seguir els comptes de contingut clarament malintencionat i aquelles que envien correu fem. La circumstància que un dels comptes de Les Corts seguisca un determinat compte no significa que Les Corts estiga d'acord amb el contingut del dit compte o el recolze.

Disponibilitat tècnica

Les Corts actualitza i supervisa l'activitat del compte de Twitter en horari laboral de dilluns a divendres. En cas d'incidències en la disponibilitat del servici Twitter, Les Corts no serà responsable de les mateixes.

Si creieu que qualsevol contingut o informació d'aquest portal vulnera un dret legítim o la legalitat vigent, us agrairem que us poseu en contacte amb Les Corts (webmaster@corts.es) perquè es puguen prendre les mesures oportunes.