Informació

Composició

Composició i designació dels membres

La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana és un òrgan permanent, compost pels membres següents:

 • President: ho serà el president del Tribunal Superior de Justícia Valencià.
 • Vicepresident: serà triat entre els vocals d’origen judicial en la sessió constitutiva de la Junta.
 • Sis Vocals: tres magistrats del Tribunal Superior de Justícia, designats per sorteig, efectuat davant el president del tribunal esmentat; i tres catedràtics o professors titulars de Dret, en actiu, a les universitats valencianes, designats a proposta conjunta dels partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors amb representació en les Corts Valencianes.

El secretari de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana serà el lletrat o lletrada major de les Corts. Participa amb veu però sense vot en les deliberacions i custodia la documentació corresponent a la Junta Electoral.

També participa amb veu però sense vot en la Junta Electoral Valenciana un representant de l’Oficina del Cens Electoral, designat pel seu director.

Les designacions dels vocals es realitzaran en els noranta dies següents a la sessió constitutiva de les Corts Valencianes. Si en aquest termini no hagueren estat proposats els tres vocals de les universitats valencianes, la Mesa, oïts els grups parlamentaris, procedirà a la seua designació en consideració a la representació existent a la Cambra.

Nomenament

Els membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana seran nomenats per decret del Consell que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l’endemà, i exerciran les seues funcions fins a la presa de possessió de la nova Junta Electoral a l’inici de la legislatura següent.

Substitució

Els membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana són inamovibles, i només podran ser suspesos per delictes o faltes electorals mitjançant expedient incoat per la Junta Electoral Central.

En el supòsit previst en el paràgraf anterior, i també en el cas de renúncia justificada notificada fefaentment al president i acceptada per aquest, de cessament de la seua condició, de canvi de destinació o de qualsevol altra causa que determine impediment, prohibició o incompatibilitat per a formar part de la Junta, es procedirà a la substitució dels membres, en el termini màxim de quatre dies, d’acord amb les regles següents:

La substitució del vicepresident i dels vocals es farà pel mateix procediment que per a la designació.

El lletrat major de les Corts Valencianes serà substituït pel lletrat més antic, i en cas d’igualtat, pel de major edat.

Últim nomenament

DECRET 22/2020, de 21 de febrer, del Consell, de nomenament de membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana (DOGV 8746 / 22.02.2020)

PREÀMBUL

Els articles 16 i 17 de la Llei 1/1987, de 31 de març, electoral valenciana, estableixen la composició que ha de tindre la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, així com el procediment per a la designació dels  vocals que han de formar-ne part. D’acord amb les designacions efectuades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per les Corts i per l’Institut Nacionald’Estadística (Oficina del Cens Electoral).

A proposta de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del 21 de febrer de 2020,

DECRETE

Article únic

Es nomenen els membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana següents:

Presidenta:

Pilar de la Oliva Marrades, presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana

Vocals:

José Francisco Ceres Montes

Gema Palomar Chalver

Manuel José Pons Gil

Ángeles Solanes Corella

Carlos Flores Juberías

Paz Lloria García (Decret 99/2020, de 7 d´agost, del Consell, de nomenament de membre de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana (DOGV 8877 / 08.08.2020)

Secretari:

Francisco J. Visiedo Mazón, lletrat major de les Corts

Delegat provincial de l’Oficina del Cens Electoral de València: 

Javier José Muñoz Criado

 

Funcions de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana

 • Resoldre les consultes de les juntes electorals provincials i dictar-hi les instruccions en matèria de la competència que hi corresponga
 • Resoldre queixes, reclamacions i recursos d'acord amb la legislació electoral
 • Exercir la jurisdicció disciplinària sobre les persones que intevinguen en el procés electoral
 • Determinar les candidatures que hagen obtingut el 5% de vots emesos a la Comunitat Valenciana
 • Corregir las infracciones producidas en el procedimiento electoral, en el marco de sus competencias
 • Aplicar i garantir el dret d'ús gratuït d'espais en els mitjans de comunicació de propietat pública, segons l'article 32 de la Llei electoral valenciana
 • Garantir l'exercici de les llibertats públiques durant el procés electoral
 • Qualssevol altres que s'establisquen en la legislació electoral

Horari de registre

La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, en la reunió del dia 11 de març de 2019, ha acordat el següent horari de Registre:

 1. De dilluns a divendres, de 9.00 a 14,00 hores, i de 16’30 a 18’30 hores.
 2. Els dissabtes de 9.30 a 13,00 hores.
 3. Els dies en què finalitze un termini legalment establert, el Registre estarà obert fins a les 24,00 hores del dia de finalització de l’esmentat termini.
 4. Els diumenges i festius en què no finalitze cap termini, romandrà tancat.
 5. La Junta Electoral ampliarà els anteriors horaris quan, com a conseqüència del procediment electoral, es considere necessari, prèvia comunicació als representants de les diverses candidatures.

Palau de les Corts Valencianes,

Valencia, 11 de març de 2019

La presidenta, Pilar de la Oliva Marrades

El secretari, Francisco J. Visiedo Mazón

Oficina Electoral GVA Eleccions 2019

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre – Edifici A
C/ de la Democràcia, 77
46018 – València

e-mail: eleccions2019@gva.es

Telfs.: 961 248354 - 961 248355 – 961 248458

Informació a la ciutadania