Informació

Composició

Composició i designació dels membres

La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana és un òrgan permanent, compost pels membres següents:

 • President: ho serà el president del Tribunal Superior de Justícia Valencià.
 • Vicepresident: serà triat entre els vocals d’origen judicial en la sessió constitutiva de la Junta.
 • Sis Vocals: tres magistrats del Tribunal Superior de Justícia, designats per sorteig, efectuat davant el president del tribunal esmentat; i tres catedràtics o professors titulars de Dret, en actiu, a les universitats valencianes, designats a proposta conjunta dels partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors amb representació en les Corts Valencianes.

El secretari de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana serà el lletrat o lletrada major de les Corts. Participa amb veu però sense vot en les deliberacions i custodia la documentació corresponent a la Junta Electoral.

També participa amb veu però sense vot en la Junta Electoral Valenciana un representant de l’Oficina del Cens Electoral, designat pel seu director.

Les designacions dels vocals es realitzaran en els noranta dies següents a la sessió constitutiva de les Corts Valencianes. Si en aquest termini no hagueren estat proposats els tres vocals de les universitats valencianes, la Mesa, oïts els grups parlamentaris, procedirà a la seua designació en consideració a la representació existent a la Cambra.

Nomenament

Els membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana seran nomenats per decret del Consell que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l’endemà, i exerciran les seues funcions fins a la presa de possessió de la nova Junta Electoral a l’inici de la legislatura següent.

Substitució

Els membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana són inamovibles, i només podran ser suspesos per delictes o faltes electorals mitjançant expedient incoat per la Junta Electoral Central.

En el supòsit previst en el paràgraf anterior, i també en el cas de renúncia justificada notificada fefaentment al president i acceptada per aquest, de cessament de la seua condició, de canvi de destinació o de qualsevol altra causa que determine impediment, prohibició o incompatibilitat per a formar part de la Junta, es procedirà a la substitució dels membres, en el termini màxim de quatre dies, d’acord amb les regles següents:

La substitució del vicepresident i dels vocals es farà pel mateix procediment que per a la designació.

El lletrat major de les Corts Valencianes serà substituït pel lletrat més antic, i en cas d’igualtat, pel de major edat.

Últim nomenament

Decret 54/2023, de 14 d’abril, de nomenament de membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana (DOGV 9575/15.04.2023)

Els articles 16 i 17 de la Llei 1/1987, de 31 de març, Electoral Valenciana, estableixen la composició de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana (JECV), així com el procediment per a la designació dels seus vocals. L’actual composició de la JECV està regulada en el Decret 22/2020, de 21 de febrer, del Consell, de nomenament de membres de la JECV, actualitzat mitjançant el Decret 99/2020, de 7 d’agost, del Consell, de nomenament de membre de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana. La Mesa de les Corts Valencianes, en la seva reunió de 4 d’abril de 2023, va acordar designar com a vocal no judicial de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana a Félix Crespo Hellín, per a ocupar la vacant produïda per la renúncia del vocal no judicial Carlos Flores Juberías. Per altra banda, d’acord amb la Resolució 18/23 de 5 d’abril de 2023, de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana procedeix, en els termes establerts als articles 16 i 17 de la Llei 1/1987, Electoral Valenciana, la substitució per jubilació del vicepresident de la JECV, Manuel José Pons Gil i el nomenament com a vocal judicial de Miguel Ángel Narváez Bermejo. En conseqüència, d’acord amb l’article 28 apartat c, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, i prèvia deliberació del Consell, en la reunió del 14 d’abril de 2023

DECRETE

Article 1 Nomenament de vocals

Nomenar com a vocal judicial de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana a Miguel Ángel Narváez Bermejo i com a vocal no judicial a Félix Crespo Hellín, amb efectes des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Article 2. Composició de la Junta

La composició de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana queda formada pels membres següents:

Presidenta: Pilar de la Oliva Marrades, presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Vocals:

 José Francisco Ceres Montes

 Gema Palomar Chalver

 Miguel Angel Narváez Bermejo

 Ángeles Solanes Corella

Paz LLoria García

 Félix Crespo Hellín

Secretari: Francisco J. Visiedo Mazón, lletrat major de les Corts.

 Representant de l’Oficina del Cens Electoral: Javier José Muñoz Criado, delegat provincial de l’Oficina del Cens Electoral de València

 

 

Funcions de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana

 • Resoldre les consultes de les juntes electorals provincials i dictar-hi les instruccions en matèria de la competència que hi corresponga
 • Resoldre queixes, reclamacions i recursos d'acord amb la legislació electoral
 • Exercir la jurisdicció disciplinària sobre les persones que intevinguen en el procés electoral
 • Determinar les candidatures que hagen obtingut el 5% de vots emesos a la Comunitat Valenciana
 • Corregir las infracciones producidas en el procedimiento electoral, en el marco de sus competencias
 • Aplicar i garantir el dret d'ús gratuït d'espais en els mitjans de comunicació de propietat pública, segons l'article 32 de la Llei electoral valenciana
 • Garantir l'exercici de les llibertats públiques durant el procés electoral
 • Qualssevol altres que s'establisquen en la legislació electoral

Horari de registre

La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, en la reunió celebrada el dia 5 d’abril de 2023, ha adoptat la Resolució núm. 5/2023, mitjançant la qual es regula l’horari de Registre de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana:

1.- Amb caràcter general, es podran presentar documents de manera presencial en l’oficina de Registre de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana en els següents horaris:

 • De dilluns a divendres: de 9.00 a 14.00 hores i de 16.30 a 18.30 hores
 • Dissabtes: de 09.30 a 13.00 hores.

2.- Els dies en què finalitze un termini legalment establert, el Registre romandrà obert fins les 24.00 hores.

3.- La Junta Electoral ampliarà aquestos horaris quan, com a conseqüència del procediment electoral, es considere necessari, prèvia comunicació als representants de les diverses candidatures.

4.- L’accés electrònic al registre de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana amb certificat digital reconegut en la seu electrònica de les Corts Valencianes (https://seu.cortsvalencianes.es) estarà en funcionament tots els dies de l’any, durant les 24 hores del dia, sense perjudici de les interrupcions necessàries per al manteniment tècnic o operatiu, de les quals s’informarà amb la major antelació possible en la seu electrònica de les Corts Valencianes.

 

 

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA

pdf71.24 KB

Oficina Electoral GVA Eleccions 2023

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre – Edifici A
C/ de la Democràcia, 77
46018 – València

e-mail: eleccions2023@gva.es

Telfs.: 961 587 396   961 587 389

 

Informació a la ciutadania