IV. Relacions jurídiques externes (contractes i convenis)