Informació sobre l'exercici dels drets

El RGPD obliga a la Les Corts, com a responsable dels seus tractaments de dades de caràcter personal, donar publicitat al seu inventari de tractaments i a informar els interessats sobre l'exercici dels seus drets.

Les dades de caràcter personals que tractem es troben en el RAT que pots consultar amb caràcter previ en https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/parlament-obert/transparencia/administracio-parlamentaria/proteccio-dades/rat

Pel que fa a l'exercici dels teus drets, t'informem que pots exercir davant Les Corts els teus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió (“dret d'oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions automatitzades individualitzades.

Estos drets es caracteritzen pel següent:

  • El seu exercici és gratuït
  • Si les sol·licituds són manifestament infundades (per exemple, caràcter repetitiu), Les Corts com a responsable del tractament es poden negar a actuar.
  • Les sol·licituds d'informació es poden dirigir per correu a Corts Valencianes, plaça de Sant Lorenzo, 4 (46003) València o presentar-se a través de Registre Electrònic, https://seu.cortsvalencianes.es
  • Les Corts haurà de respondre la sol·licitud en el termini d'un mes, encara que si té en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds rebudes, es pot prorrogar el termini, altres dos mesos més.
  • Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per este mitjà quan siga possible, llevat que el sol·licitant requerisca un altre mitjà.
  • En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades pot presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades (dpdcortsvalencianes@corts.es) o davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)