Processos selectius

Borsa
2021
Borsa del concurs oposició per a la provisió de tres places de tècnic o tècnica superior d'administració parlamentària de les Corts Valencianes
(Oferta pública d'ocupació 2018)
Convocatòria oberta
2019
Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic mitjà o tècnica mitjana d'administració parlamentària de les Corts Valencianes
(Oferta pública d'ocupació 2018)
Convocatòria oberta
2019
Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de tres places de tècnic superior o tècnica superior d'administració parlamentària de les Corts Valencianes
(Oferta pública d'ocupació 2018)
Tancat
2021
Convocatòria d’una beca i creació d’una borsa de becaris i becàries per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la UPV en el Servei de TIC de les Corts Valencianes, en l'àmbit dels SISTEMES D'INFORMACIÓ DE GESTIÓ (abril)
Tancat
2020
Convocatòria d’una beca i creació d’una borsa de becaris i becàries per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la UPV en el Servei de TIC de les Corts Valencianes (XARXES I SISTEMES) (desembre)
Tancat
2020
Convocatòria d’una beca i creació d’una borsa de becaris i becàries per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la UPV en el Servei de TIC de les Corts Valencianes, en l'àmbit dels SISTEMES D'INFORMACIÓ DE GESTIÓ (setembre)
Convocatòria oberta
2021
Convocatòria d'un procés abreujat de caràcter públic obert al personal funcionari de carrera al servei de les administracions públiques per a la provisió temporal dels llocs de treball números 3508 i 3509, tècnic/a mitjà/na d'aplicacions, adscrits al Servei de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de les Corts Valencianes (convocatòria de 21 de gener de 2021).
Convocatòria oberta
2020
Convocatòria d’un procés abreujat de caràcter públic obert a funcionaris i funcionàries de carrera al servei de les administracions públiques per a la provisió temporal del lloc de treball de tècnic mitjà o tècnica mitjana de sistemes, número 3510, adscrit al Servei de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Convocatòria oberta
2020
Resolució del lletrat major-secretari general per la qual es convoca un procés abreujat de caràcter públic obert al personal funcionari de carrera al servei de les administracions públiques per a la provisió temporal del lloc de treball número 5229, tècnic o tècnica superior de prevenció de riscos laborals, adscrit al Departament d’Infraestructures i Manteniment.