Presentació

Les Corts Valencianes és la institució de la Generalitat Valenciana que representa el poble valencià, a través dels seus parlamentaris, elegits per mitjà de sufragi universal directe, lliure i secret .

La utilització de la denominació Corts Valencianes per al parlament valencià respon a l'interès dels autors de l'Estatut d'autonomia per recuperar una denominació històrica. Això no implica reproduir el mateix sistema de representació ni l'assumpció de les mateixes funcions de les Corts Valencianes històriques. Aquelles s'organitzaven a través dels tres braços -eclesiàstic, militar i reial- i tenien funcions molt diferents a les de qualsevol parlament contemporani.

Funcions

La funció legislativa ha estat considerada tradicionalment com la nuclear de les cambres parlamentàries. Esta funció consisteix en l'aprovació de les normes jurídiques amb eficàcia general que integren el primer nivell jeràrquic de l'ordenament jurídic, després de la Constitució i l'Estatut.

La iniciativa legislativa davant les Corts Valencianes correspon al Consell, als diputats, als grups parlamentaris, als ciutadans, d'acord amb el que estableix la Llei d'iniciativa legislativa popular, i a les mateixes Corts Valencianes.

Si la iniciativa legislativa té l'origen en el Consell rep el nom de Projecte de llei, mentre que quan la iniciativa legislativa parteix de qualsevol altre subjecte diferent del govern es denomina Proposició de llei.

L'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana configura un sistema parlamentari, la qual cosa suposa que el Consell està sotmès al control de les Corts Valencianes.

En l'exercici d'aquesta funció les Corts Valencianes tenen una intervenció decisiva en la formació i en el cessament del govern. El govern ha de respondre de la gestió política quotidiana davant les Corts Valencianes.

El control no s'efectua solament en el començament i en l'acabament de la vida del govern, sinó que es manté al llarg de tota l'existència.

La funció financera i pressupostària suposa l'aprovació de totes les despeses i els ingressos de la Generalitat Valenciana.

Formalment aquesta activitat es manifesta a través de lleis i, essencialment, a través de la Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana, que és el text legal en el qual es reflecteixen el conjunt dels ingressos i les despeses que el govern valencià preveu que es realitzaran en un any.

Visita Les Corts

La visita guiada per la seu del parlament valencià ha de ser concertada telefònicament o per escrit al Departament de Protocol i Relacions Públiques o trametent el formulari d'aquesta pàgina.

La durada de la visita és d'una hora aproximadament. Consisteix en una explicació històrica del Palau dels Borja i de Benicarló; la projecció d'un vídeo sobre les Corts Valencianes i la visita a l'hemicicle amb l'explicació del funcionament del parlament.

Coneixeu-nos