Projectes d'actes legislatius de la Unió Europea

Projectes d'actes legislatius de la Unió Europea remesos per la Comissió Mixta per a la Unió Europea de les Corts Generals per al control del principi de subsidiarietat i proporcionalitat (Resolució de presidència de caràcter general 10/X)