Arxiu

Arxiu Corts Valencianes

     Plaça Sant Llorenç, València 46003.
     Telèfon 34 963 180 000
     Extensions: 188077, 188076, 188075, 188078
     Arxiu audiovisual: 76236, 76183
     E-mail: arxiu@corts.es

Horari d'atenció: 

     Matins: dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 h.
     Vesprades: dimarts, dimecres i dijous, de 17.00 a 19.00 h.

Fons documental Corts Valencianes

El fons documental de les Corts Valencianes està conformat amb tota la documentació generada o rebuda per la cambra en l’exercici de les funcions que té assignades, i per a la seua pròpia organització interna.

Per a facilitar l’accés a aquest fons documental, l’Arxiu ha dissenyat un Sistema de Gestió de Documents, desplegant subsistemes de classificació, descripció i selecció/valoració, amb base en els següents elements:

El sistema arxivístic s’estructura en un arxiu central (Departament d’Arxiu), i arxius de gestió en cada departament, servei o àrea.

D’altra banda, l’Arxiu ha adquirit algunes col·leccions d’interès per als investigadors i una biblioteca auxiliar de treball en temes arxivístics i de tractament a la documentació parlamentària.

Modalitats d’accés

L’accés  a la informació i documentació de les Corts Valencianes podrà dur-se a terme:

  • Mitjançant consulta en les instal·lacions existents a l’efecte en l’Arxiu.
  • A través del lliurament de reproduccions.
  • En modalitat de préstec.
  • Sol·licitant informació sense consultar la documentació.

Formulari d'accés a l'arxiu 

Visites

Les persones que, amb finalitat educatives, professionals o d’investigació, desitgen visitar les dependències dels arxius del sistema arxivístic de les Corts Valencianes, han de sol·licitar-ho prèviament a la Direcció de l’Àrea Administrativa i Parlamentària, i seran acompanyats pel personal de l’Arxiu.

Formulari de visita a l'arxiu

Serveis

  • Orientació en les recerques.
  • Elaboració de productes documentals (resums, taules, índexs, llistes, gràfics...) a sol·licitud de l'usuari.
  • Dossiers de tramitacions [desplegar i veure els últims en pdf).
  • Dossiers temàtics i toponímics: llistes de les iniciatives presentades cada mes per tema o lloc.

Fons documental Junta Electoral Comunitat Valenciana

Atenent a la Llei 1/1987, de 31 de març, Electoral Valenciana:

16.2. El Secretari de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana serà el Lletrat Major de les Corts. [...] i custodia la documentació corresponent a la Junta Electoral.
16.4. La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana tindrà la seu en la de les Corts Valencianes.

Quadre de classificació del fons documental JECV