Cercador

Temes de Les Corts Valencianes

Mostrant 1 - 9 de 32 resultats
La participación ciudadana en el ámbito local. La integración democrática de lo local y de lo global en la era digital.
València,
2020
Jorge Castellanos Claramunt
978-84-89684-60-7
Castellà
176
Preu: 12€
Número: 31
La participación ciudadana en el ámbito local. La integración democrática de lo local y de lo global en la era digital.

Aquest llibre parteix de la consideració de què la participació ciutadana es fonamental per al progrés democràtic. Ho fa des d'un enfocament local, al mateix temps que ens mostra els reptes i les oportunitats que presenten les noves tecnologies.

Las comisiones de investigación parlamentarias en España: Retos actuales
València,
2020
María del Mar Beltrán Galí
978-84-89684-61-4
Castellà
212
Preu: 12€
Número: 32
Las comisiones de investigación parlamentarias en España: Retos actuales

Aquest volum destaca el paper de les comissions d’investigació com un del temes més desatesos per la doctrina i que constitueixen un dels instruments més necessaris per al manteniment del principi de la separació de poders. Igualment, manifesta el paper fonamental que juguen aquest tipus d’institucions com a eines per a mantenir vigent la fiscalització entre els poders de l’Estat.

Parlamento y Poder Judicial: el control jurisdiccional de los actos electivos adoptados por el Parlamento.
València,
2018
Juan Antonio Martínez Corral
978-84-89684-53-9
Castellà
302 pp.
Preu: 10 €
Número: 30
Parlamento y Poder Judicial: el control jurisdiccional de los actos electivos adoptados por el Parlamento.

Aquest llibre es projecta sobre dos àmbits jurídics que, en confrontar-se, posen en relació dos poders bàsics de l'Estat: el poder legislatiu i el poder judicial. D'una banda, la funció que exerceixen els parlaments quan realitzen l'elecció o proposta de designació de persones per a ocupar càrrecs públics; d'altra banda, el control jurisdiccional que és possible realitzar, d'acord amb el que el nostre ordenament preveu, sobre els actes electius adoptats pel parlament en exercici d'aquesta funció. S'elabora una teoria sobre la funció electiva del parlament i sobre la incidència que el reconeixement d'aquesta funció parlamentària, autònoma i plenament caracteritzada respecte a les funcions tradicionals del parlament, podria tenir sobre la funció que la jurisdicció ha de complir en l'Estat constitucional, especialment pel que fa al control jurídic dels actes del parlament i, de manera específica, dels actes electius adoptats en exercici d'aquella funció parlamentària. El llibre conté una definició dels perfils de l'acte electiu realitzat pel parlament, determina els principis i els elements essencials que han de regir els procediments parlamentaris que es realitzen per a adoptar-los, analitza si en aquesta matèria hi ha límits legítims que no pot franquejar la voluntat del legislador mateix, analitza exhaustivament els supòsits en què el conflicte parlamentari ha aconseguit dimensió judicial i les diferents posicions que existeixen en la doctrina i la jurisprudència sobre el control jurisdiccional dels actes electius adoptats pel parlament i formula una proposta de modificació legislativa que permetria disposar de nous mecanismes processals i instàncies jurisdiccionals per a garantir amb major rigor la tutela judicial efectiva dels drets i dels interessos legítims afectats per l'elecció o proposta parlamentària de designació de persones per a ocupar càrrecs públics.

La actividad parlamentaria de las Corts Valencianes en materia LGBTI
València,
2018
Ana Cañizares Narváez
978-84-89684-52-2
Castellà
173 pp.
Preu: 8,5 €
Número: 29
La actividad parlamentaria de las Corts Valencianes en materia LGBTI

El treball estudia l’evolució de l’activitat de les Corts Valencianes amb relació a la comunitat LGBTI (lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals) des de la primera legislatura, que s’inicia el 7 de juny de 1983, fins al 15 de juliol de 2017. Durant aquest període es produeixen 207.045 iniciatives parlamentàries, de les quals 189 tracten sobre temes relatius a la diversitat afectivosexual. L’anàlisi i la interpretació d’aquestes permeten valorar la importància relativa de la qüestió LGBTI en el parlament autonòmic, per anys, legislatures i amb relació al còmput total de tramitacions, com també assenyalar el nivell de presència dels grups parlamentaris i determinar el grau de participació de les diputades i els diputats promotors en funció del sexe, entre altres variables. Es conclou que, a pesar del reconeixement creixent de la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere, la visibilitat d’aquesta en la cambra valenciana és incipient i encara no s’ha produït una vinculació consistent en l’agenda política, si bé tot apunta un canvi significatiu cap al final de la IX legislatura.

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 1985-2015. Un estudio dinámico de tres décadas como institución fiscalizadora de autogobierno
València,
2018
María Ángeles Abellán López
978-84-89684-50-8
Castellà
274 pp.
Preu: 10 €
Número: 28
La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 1985-2015. Un estudio dinámico de tres décadas como institución fiscalizadora de autogobierno

L’objecte d’estudi del present treball és l’organització políticoadministrativa de la rendició de comptes a la Comunitat Valenciana, centrada en la Sindicatura de Comptes, com a model de modernització d’una institució d’autogovern de rellevància estatutària i comissionada de les Corts.

El desempeño parlamentario de las diputadas autonómicas valencianas (1983-2011)
València,
2015
Bernabé Aldeguer Cerdá
978-84-89684-48-5
Castellà
284 pp.
Preu: 10 €
Número: 27
El desempeño parlamentario de las diputadas autonómicas valencianas (1983-2011)

L'obra té com a propòsit analitzar el grau en què de forma real i efectiva s'ha projectat la presència de les diputades dels diferents grups parlamentaris amb representació continuada a les Corts Valencianes al llarg del període 1983–2011, estudiant la seua presència en els òrgans de govern i direcció parlamentària, en les comissions de diferent tipus i la seua participació i intervenció en el tràmit de les diferents iniciatives parlamentàries, prestant especial atenció a aquelles el propòsit i contingut de les quals es relaciona amb les qüestions de gènere i de promoció d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Imagen La (des)regulació de la intervenció administrativa ambiental de les activitats econòmiques en l'àmbit dels ens locals valencians
València,
2014
Àngels Egea Escrivà
978-84-89684-47-8
Valencià
165 pp.
Preu: 9 €
Número: 26
La (des)regulació de la intervenció administrativa ambiental de les activitats econòmiques en l'àmbit dels ens locals valencians

La rellevància d’instruments com la declaració responsable i la comunicació prèvia deriva del que exigeix la Directiva 2006/123, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior (DIRSE): eliminar els obstacles i en concret, l’excessiva burocràcia que impedeix la llibertat d’establiment. Un dels principals obstacles a superar i suprimir per la DIRSE són les llicències, que només podran exigir-se quan siguen estrictament necessàries, justificades per motius d’imperiós interès general i siguen proporcionades. El treball entra a descriure en un vessant més teòric el règim jurídic i els problemes que ha generat la transposició de la directiva. I en un terreny més concret, s’analitzen bona part de les ordenances municipals valencianes aprovades. El treball conclou, entre d’altres, la necessitat d’una profunda revisió de la legislació i reglamentació valenciana en la matèria, així com la importància de materialitzar el tercer nivell de transposició als nostres ajuntaments.

Imagen El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la relación directa entre ciudadanos y representantes políticos
València,
2011
Francisco Javier Puchades Arce
878-84-89684-44-7
Castellà
244 pp.
Preu: 10 €
Número: 24
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la relación directa entre ciudadanos y representantes políticos

L’aparició de les tecnologies de la informació situa la relació entre ciutadans i polítics en un escenari nou que planteja abundants reptes per a ambdós actors. Un d’ells, el de la interacció a través del correu electrònic, és analitzat en la investigació plasmada en aquest llibre. Entre els mesos de febrer i juny de 2010 l’investigador va dirigir un grup de direccions de correu electrònic pertanyents a un grup de ciutadans valencians que, en tres onades diferents, van remetre correus electrònics a aquells diputats autonòmics que feien públic el compte de correu en el lloc web del parlament valencià. En els dits correus electrònics els ciutadans els van interpel·lar sobre un ampli conjunt de temes considerats d’actualitat en aquell moment. La metodologia es va completar amb una anàlisi de contingut sobre les respostes obtingudes i amb una sèrie d’entrevistes personals amb diputats dels diferents grups. Les conclusions indiquen que només els diputats de les formacions minoritàries estan utilitzant el correu electrònic per a mantenir una relació directa i interactiva amb la ciutadania.

Imagen Los problemas competenciales en materia medioambiental y las relaciones intergubernamentales como posible vía de solución
València,
2011
Marta Pérez Gabaldón
878-84-89684-45-4
Castellà
194 pp.
Preu: 9 €
Número: 25
Los problemas competenciales en materia medioambiental y las relaciones intergubernamentales como posible vía de solución

L’obra exposa les dificultats derivades de la concepció de la qüestió ambiental com una competència compartida entre l’Estat i les comunitats autònomes a partir del que hi ha establert en el bloc de constitucionalitat. La imprecisió en la delimitació dels àmbits d’actuació corresponent a cada un d’ells ha generat un solapament i una duplicitat d’actuacions que no sols no redunda en una protecció adequada de l’entorn, sinó que genera la ineficàcia i ineficiència de les mesures desenvolupades, que resulten en molts casos contraproduents. Davant d’aquest diagnòstic, analitza el funcionament dels mecanismes i els instruments de col·laboració existents –especialment la Conferència Sectorial de Medi Ambient i les comissions bilaterals–, i proposa després d’això una sèrie de reformes que podrien incidir en la millora de la situació actual.