TÍTOL I. Del govern i règim interior

Article 1

Correspon a la Mesa de les Corts Valencianes interpretar i suplir les presents normes, així executarles.

Així mateix correspon a la Mesa aprovr la composició de les plantilles de personal i les normes que han de regular-ne l’accés.

Article 2

El President de les Corts Valencianes dirigeix i coordina l’acció de la Mesa. En representació d’aquesta i en relació amb el Govern i Règim Interior li correspon:

  1. Adscriure el personal dels diversos Servicis, traslladar-los d’una a altres, així com concedir-los les llicències necessàries.
  2. Assenyalar d’acord amb la Mesa, oï t el Lletrat Major, les directrius d’actuació i funcionament dels Servicis, i impulsar el seu desplegament.
  3. Ordenar les despeses de les Corts d’acord amb les previsions pressupostàries, dins dels límits assenyalats per la Mesa.
  4. Contractar obres, servicis, subministraments i prestacions que afecten les Corts Valencianes en la mateixa condició que s’indica en l’apartat anterior.
  5. Ordenar els pagaments de les Corts Valencianes.
  6. Quantes obres els atribuesquen aquests Estatuts o el Reglament de les Corts Valencianes.

Article 3

Correspon al Lletrat Major la direcció del personal dels Servicis de les Corts Valencianes i la coordinació d’aquests, d’acord amb les instruccions del President i de la Mesa.

En cas d’absència o malaltia el substituirà en les seus funcions el Lletrat més antic.

El Lletrat Major serà nomenat a proposta del President per la Mesa de les Corts, d’entre els Lletrats d’aquestes, d’acord amb el que estableix l’article 102 del Reglament.

El Lletrat Major cessarà en el seu càrrec: A proposta del President, per acord de la Mesa; quan perga la condició de Lletrat de les Corts Valencianes; per renúncia o per passar a situació distinta de la  funcionari en actiu; i per impossibilitat en l’exercici del seu càrrec.