Funció pressupostària

La funció financera i pressupostària suposa l'aprovació de totes les despeses i els ingressos de la Generalitat Valenciana.

Formalment aquesta activitat es manifesta a través de lleis i, essencialment, a través de la Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana, que és el text legal en el qual es reflecteixen el conjunt dels ingressos i les despeses que el govern valencià preveu que es realitzaran en un any.

El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana té en la tramitació una sèrie d'especialitats atès el caràcter singular d'aquest tipus de lleis que vénen reflectides en el reglament parlamentari.

Aquest projecte de llei gaudix sempre de preferència en la tramitació pel que fa a la resta dels treballs parlamentaris.