Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual

Lugar de celebración
Sala C
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 2 d’octubre de 2019, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura de l’acta de la reunió anterior.

2. Elecció de la Secretaria de la comissió.

3. Compareixença del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per a donar explicacions sobre les últimes informacions aparegudes en els mitjans de comunicació referides a la situació economicofinancera en què es troba el Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’àmbit autonòmic, com també les informacions relatives a la gestió d’aquest ens públic, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 2.009).
Acumulada amb
Compareixença del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per a explicar la negativa situació econòmica i patrimonial en què es troba la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, les mesures de reequilibri i correcció que es van a adoptar per garantir la prestació del servei públic, les irregularitats posades de manifest en els informes d'auditoria sobre els comptes de l'exercici 2018, tant de la Corporació com de la Societat, i retre comptes a la comissió sobre l'exigència i assumpció de responsabilitats per la gestió econòmica duta a terme des de la constitució de les referides entitats, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 2.068, amb correcció d’errades RE número 2.078).

4. Compareixença de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació per a explicar la seua gestió i fer un balanç del funcionament del mitjans de comunicació, sol·licitada a petició pròpia (RE número 4.716).

5. Compareixença del Sr. Manuel Camarasa Bravo, candidat proposat per a formar part del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació en representació dels sindicats (RE número 121.946) per a cobrir la vacant comunicada amb l’escrit RE número 121.874.

6. Compareixença de la Sra. Rosa María Agost Canós, candidata proposada pel  Consell de la Ciutadania per a formar part del Consell Rector del Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació  (RE número 2.334).

7. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Carolina Marín González, com a presidenta de la Mesa de Contractació del Contracte de servei de recursos audiovisuals que presenten els serveis de recursos d'imatges amb equips ENG per a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'informar i retre comptes en relació a aquest contracte, sobre l'existència de possibles conductes contràries al principi de lliure competència en la contractació pública, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 839).
Acumulada amb
Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Encarna Monleón Tarazona, com a vocal de la Mesa de Contractació del Contracte de servei de recursos audiovisuals que presenten els serveis de recursos d'imatges amb equips ENG per a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'informar i retre comptes en relació a aquest contracte, sobre l'existència de possibles conductes contràries al principi de lliure competència en la contractació pública, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 840).
Acumulada amb
Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Natacha Blay Font, com a vocal de la Mesa de Contractació del Contracte de servei de recursos audiovisuals que presenten els serveis de recursos d'imatges amb equips ENG per a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'informar i retre comptes en relació a aquest contracte, sobre l'existència de possibles conductes contràries al principi de lliure competència en la contractació pública, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 841).
Acumulada amb
Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Violeta Pardo Pérez, com a secretària de la Mesa de Contractació del Contracte de servei de recursos audiovisuals que presenten els serveis de recursos d'imatges amb equips ENG per a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'informar i retre comptes en relació a aquest contracte, sobre l'existència de possibles conductes contràries al principi de lliure competència en la contractació pública, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 842).
Acumulada amb
Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Ferran Bargues Estellés, com a assessor jurídic de la Mesa de Contractació del Contracte de servei de recursos audiovisuals que presenten els serveis de recursos d'imatges amb equips ENG per a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'informar i retre comptes en relació a aquest contracte, sobre l'existència de possibles conductes contràries al principi de lliure competència en la contractació pública, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 843).

8. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Francisco Gómez Barroso, Agustín Arenas Morcillo i Ignacio González Baixauli, persones designades com a liquidadors per la Junta General de RTVV, per a explicar quins han estat els treballs de liquidació duts a terme per a la dissolució i extinció de la mercantil i l'Ens Públic de Radiotelevisió Valenciana, informar sobre els motius dels seus cessaments precipitats sense dur a terme la formulació de comptes de l'ens corresponents a l'exercici 2018, com també retre comptes sobre quines han estat les causes per les quals els treballs de liquidació han excedit de més de tres anys des de l'obertura d'aquest procés, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 2.065).

9. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Vicente Cutanda Mansilla, vocal del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per informar i explicar l'avaluació que aquest òrgan ha dut a terme sobre la gestió de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, l'opinió que li mereixen els resultats d'audiència i falta d'ingressos d'aquesta societat, l'aprovació dels comptes anuals de la mercantil corresponents a l'exercici 2018, les mesures que van a instar dur a terme per garantir la sostenibilitat de la societat , així com també la prestació del servei públic audiovisual de titularitat de la Generalitat i les actuacions plantejades com a membre del Consell Rector per a garantir la bona administració i govern de la Corporació i la Societat, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 2.070, amb correcció d’errades RE número 2.078).
Acumulada amb
Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Rafael Xambó Olmos, vocal del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per informar i explicar l'avaluació que aquest òrgan ha dut a terme sobre la gestió de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, l'opinió que li mereixen els resultats d'audiència i falta d'ingressos d'aquesta Societat, l'aprovació dels comptes anuals de la mercantil corresponents a l'exercici 2018, les mesures que van a instar dur a terme per garantir la sostenibilitat de la Societat, així com també la prestació del servei públic audiovisual de titularitat de la Generalitat i les actuacions plantejades com a membre del Consell Rector per a garantir la bona administració i govern de la Corporació i la Societat, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 2.071, amb correcció d’errades RE número 2.078).
Acumulada amb
Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de José Martínez Sáez, vocal del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per informar i explicar l'avaluació que aquest òrgan ha dut a terme sobre la gestió de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, l'opinió que li mereixen els resultats d'audiència i falta d'ingressos d'aquesta Societat, l'aprovació dels comptes anuals de la mercantil corresponents a l'exercici 2018, les mesures que van a instar dur a terme per garantir la sostenibilitat de la Societat, així com també la prestació del servei públic audiovisual de titularitat de la Generalitat i les actuacions plantejades com a membre del Consell Rector per a garantir la bona administració i govern de la Corporació i la Societat, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 2.072, amb correcció d’errades RE número 2.078).
Acumulada amb
Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de María Lozano Estivalis, vocal del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per informar i explicar l'avaluació que aquest òrgan ha dut a terme sobre la gestió de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, l'opinió que li mereixen els resultats d'audiència i falta d'ingressos d'aquesta Societat, l'aprovació dels comptes anuals de la mercantil corresponents a l'exercici 2018, les mesures que van a instar dur a terme per garantir la sostenibilitat de la Societat, així com també la prestació del servei públic audiovisual de titularitat de la Generalitat i les actuacions plantejades com a membre del Consell Rector per a garantir la bona administració i govern de la Corporació i la Societat, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 2.073, amb correcció d’errades RE número 2.078).
Acumulada amb
Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Marc Pallarès Piquer, vocal del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per informar i explicar l'avaluació que aquest òrgan ha dut a terme sobre la gestió de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, l'opinió que li mereixen els resultats d'audiència i falta d'ingressos d'aquesta Societat, l'aprovació dels comptes anuals de la mercantil corresponents a l'exercici 2018, les mesures que van a instar dur a terme per garantir la sostenibilitat de la Societat, així com també la prestació del servei públic audiovisual de titularitat de la Generalitat i les actuacions plantejades com a membre del Consell Rector per a garantir la bona administració i govern de la Corporació i la Societat, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 2.074, amb correcció d’errades RE número 2.078).
Acumulada amb
Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Raquel Piqueras Navarro, vocal del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació en representació del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, per informar i explicar l'avaluació que aquest òrgan ha dut a terme sobre la gestió de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, l'opinió que li mereixen els resultats d'audiència i falta d'ingressos d'aquesta Societat, l'aprovació dels comptes anuals de la mercantil corresponents a l'exercici 2018, les mesures que van a instar dur a terme per garantir la sostenibilitat de la Societat, així com també la prestació del servei públic audiovisual de titularitat de la Generalitat i les actuacions plantejades com a membre del Consell Rector per a garantir la bona administració i govern de la Corporació i la Societat, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 2.075, amb correcció d’errades RE número 2.078).

Acumulada amb
Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Mar Iglesias García, vocal del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació en representació del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, per informar i explicar l'avaluació que aquest òrgan ha dut a terme sobre la gestió de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, l'opinió que li mereixen els resultats d'audiència i falta d'ingressos d'aquesta Societat, l'aprovació dels comptes anuals de la mercantil corresponents a l'exercici 2018, les mesures que van a instar dur a terme per garantir la sostenibilitat de la Societat, així com també la prestació del servei públic audiovisual de titularitat de la Generalitat i les actuacions plantejades com a membre del Consell Rector per a garantir la bona administració i govern de la Corporació i la Societat, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 2.076, amb correcció d’errades RE número 2.078).
Acumulada amb
Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Vicente Cutanda Mansilla, vocal del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per informar i explicar la gestió i avaluació de la directora general Empar Marco per les baixes dades d'audiència d'À Punt, així com per aportar l'anàlisi de les bases del concurs públic definides pel Consell Rector per a la contractació de la directora general i si considera necessari la modificació de les bases del concurs per a un futur concurs públic i per informar del clima laboral actual entre el Consell Rector i la directora general, i les mesures plantejades com a membre del Consell Rector per a garantir la bona administració i direcció de la Corporació i la Societat, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 4.050).
Acumulada amb
Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Raquel Piqueras Navarro, vocal en representació del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, per informar i explicar la gestió i avaluació de la directora general Empar Marco per les baixes dades d'audiència d'À Punt, així com per aportar l'anàlisi de les bases del concurs públic definides pel Consell Rector per a la contractació de la directora general i si considera necessari la modificació de les bases del concurs per a un futur concurs públic i per informar del clima laboral actual entre el Consell Rector i la directora general, i les mesures plantejades com a membre del Consell Rector per a garantir la bona administració i direcció de la Corporació i la Societat, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 4.051).
Acumulada amb
Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Rafael Xambó Olmos, vocal del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per informar i explicar la gestió i avaluació de la directora general Empar Marco per les baixes dades d'audiència d'À Punt, així com per aportar l'anàlisi de les bases del concurs públic definides pel Consell Rector per a la contractació de la directora general i si considera necessari la modificació de les bases del concurs per a un futur concurs públic i per informar del clima laboral actual entre el Consell Rector i la directora general, i les mesures plantejades com a membre del Consell Rector per a garantir la bona administració i direcció de la Corporació i la Societat, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 4.052).
Acumulada amb
Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de María Lozano Estivalis, vocal del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per informar i explicar la gestió i avaluació de la directora general Empar Marco per les baixes dades d'audiència d'À Punt, així com per aportar l'anàlisi de les bases del concurs públic definides pel Consell Rector per a la contractació de la directora general i si considera necessari la modificació de les bases del concurs per a un futur concurs públic i per informar del clima laboral actual entre el Consell Rector i la directora general, i les mesures plantejades com a membre del Consell Rector per a garantir la bona administració i direcció de la Corporació i la Societat, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 4.053).
Acumulada amb
Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Marc Pallarès Piquer, vocal del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per informar i explicar la gestió i avaluació de la directora general Empar Marco per les baixes dades d'audiència d'À Punt, així com per aportar l'anàlisi de les bases del concurs públic definides pel Consell Rector per a la contractació de la directora general i si considera necessari la modificació de les bases del concurs per a un futur concurs públic i per informar del clima laboral actual entre el Consell Rector i la directora general, i les mesures plantejades com a membre del Consell Rector per a garantir la bona administració i direcció de la Corporació i la Societat, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 4.054).
Acumulada amb
Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Mar Iglesias García, vocal en representació del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, per informar i explicar la gestió i avaluació de la directora general Empar Marco per les baixes dades d'audiència d'À Punt, així com per aportar l'anàlisi de les bases del concurs públic definides pel Consell Rector per a la contractació de la directora general i si considera necessari la modificació de les bases del concurs per a un futur concurs públic i per informar del clima laboral actual entre el Consell Rector i la directora general, i les mesures plantejades com a membre del Consell Rector per a garantir la bona administració i direcció de la Corporació i la Societat, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 4.055).
Acumulada amb
Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de José Martínez Sáez, vocal del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per informar i explicar la gestió i avaluació de la directora general Empar Marco per les baixes dades d'audiència d'À Punt, així com per aportar l'anàlisi de les bases del concurs públic definides pel Consell Rector per a la contractació de la directora general i si considera necessari la modificació de les bases del concurs per a un futur concurs públic i per informar del clima laboral actual entre el Consell Rector i la directora general, i les mesures plantejades com a membre del Consell Rector per a garantir la bona administració i direcció de la Corporació i la Societat, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 4.056).
10. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Macu Gimeno Mengual, vocal en representació dels treballadors i de les treballadores de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per informar i explicar l'avaluació que aquest òrgan ha dut a terme sobre la gestió de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, l'opinió que li mereixen els resultats d'audiència i falta d'ingressos d'aquesta Societat, l'aprovació dels comptes anuals de la mercantil corresponents a l'exercici 2018, les mesures que van a instar dur a terme per garantir la sostenibilitat de la Societat, així com també la prestació del servei públic audiovisual de titularitat de la Generalitat i les actuacions plantejades com a membre del Consell Rector per a garantir la bona administració i govern de la Corporació i la Societat, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 2.077, amb correcció d’errades RE número 2.078).

La documentació corresponent als punts de l’ordre del dia d’aquesta reunió es troba disponible en la unitat Y:\Bústia_Parlamentària$\C_COMISSIONS\Co_RTVV\7 Iniciatives reunions\19.10.02.

Palau de les Corts Valencianes
València, 24 de setembre de 2019

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria