Comissió d'Educació i Cultura

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Educació i Cultura a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 14 de novembre de 2019, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencians, amb l’ordre del dia següent:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del director general de Política Lingüística per a informar de les ajudes econòmiques destinades a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l’àmbit social, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 4.103).
3. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Margarita Castellano Sanz, directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, per a retre compte de les actuacions que s’estan emprenent des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i que s’emmarquen dins del Pla de Normalització Lingüística d’aplicació als centres educatius valencians, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 6.248).
4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la implantació del districte únic per a l’elecció de centre escolar a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 1.588, BOCV número 22).
5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’aplicació d’un IVA reduït als espectacles culturals pirotècnics, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 3.167, BOCV número 22).
6. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el foment i la potenciació de l’assignatura d’educació física, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 4.402, BOCV número 27).
7. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la promoció del coneixement científic a les Corts Valencianes, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 6.276).
8. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la modificació del Reial decret 130/2017, de 24 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’explosius, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 6.836, amb correcció d’errades RE número 7.613).
9. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la reducció i l’eliminació de barreres per a l’accés a l’educació universitària a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 7.695).

Palau de les Corts Valencianes
València, 5 de novembre de 2019

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria