Comissió de Política Social i Ocupació

Lugar de celebración
Sala B
Inicio
16:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Política Social i Ocupació a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 20 de novembre de 2019, a les 16.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el reconeixement de la sordceguesa com a discapacitat única als efectes de valoració i reconeixement oficial, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 4.072, BOCV número 24).
3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el finançament dels serveis socials, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 5.226, amb correcció d’errades RE 5.688, BOCV número 28).
4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un cens i d’un mapa de necessitats de les persones afectades per la malaltia d’Alzheimer i altres demències, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 7.280, BOCV número 35).

Palau de les Corts Valencianes
València, 15 de novembre de 2019

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria