Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

     D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 18 de maig de 2020, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Compareixença de la comissionada de la Presidència per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat davant la infecció de Covid-19 a la Comunitat Valenciana i secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament per a informar de la tasca realitzada pel que fa a les comeses pròpies del seu càrrec durant la crisi sanitària, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 17.493).

Acumulada amb la

Compareixença de la comissionada de la Presidència de la Generalitat per a informar sobre les gestions dutes a terme per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat davant la infecció de la Covid-19 a la Comunitat Valenciana, sol·licitada a petició pròpia (RE número 17.656).

3. Projecte del Pla Valencià d'Estadística 2019-2022 (RE número 278, BOCV número 8). La Mesa de la comissió ha acordat donar per presentat el Projecte del Pla i obrir un termini per a la presentació de Propostes de Resolució pels Grups Parlamentaris, que conclourà sis hores abans de l’inici de la sessió.

4. Pregunta número 60, formulada pel diputat Rubén Ibáñez Bordonau, del Grup Parlamentari Popular, al conseller d’Hisenda i Model Econòmic sobre el canvi de model de finançament (RE número 14.912, BOCV 68).

Pregunta número 61, formulada pel diputat Rubén Ibáñez Bordonau, del Grup Parlamentari Popular, al conseller d’Hisenda i Model Econòmic sobre el canvi de model de finançament (RE número 14.913, BOCV 68).

5. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença d'Ignacio Pérez López, viceinterventor general de Control Financer i Auditories, per a explicar i informar sobre les suposades irregularitats administratives i, també comptables, excepcions i riscos posats de manifest en els informes d'auditoria sobre els comptes anuals de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana corresponents a l'exercici 2018, com també sobre l'obligació de reintegrament al pressupost de la Generalitat dels imports rebuts en concepte de transferències i de capital per part de la Corporació i, així mateix, a aquesta entitat, la Societat Anònima, per no estar vinculats a la seua finalitat durant l'exercici 2018, tal com s’estableix en el Decret 204/1990, del Consell, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 2.067).

6. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de la directora general de l'Advocacia, Maria José Rodríguez Blasco, per a oferir les explicacions degudes al voltant de l'informe elaborat per l'Advocacia de la Generalitat sobre l'aprovació del Decret del Consell que va habilitar l'IVF per aprovar una quitació del deute del Grup Zeta, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 3.293).

7. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del director general de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV) per a retre compte de la implantació i el desenvolupament de Districte Digital i de la licitació pública d'un soci tecnològic per a constituir una societat econòmica mixta amb participació minoritària d’SPTCV per a un centre de Gaming i Esports, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 3.799).

8. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per a explicar la coordinació existent entre l’Agència i l’Administració de la Generalitat, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 4.653).

9. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de la presidenta de la Comissió de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana per a informar sobre les concertacions de preus denunciades per la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 13.237).

10. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del Síndic Major per a informar sobre les qüestions trameses per la Sindicatura de Comptes a la Fiscalia del Tribunal de Comptes o al mateix Tribunal de Comptes, com també de l’estat i el resultat de les mateixes pel que fa a les comptes de l’Administració de la Generalitat i la resta d’ens públics dels exercicis 2016, 2017 i 2018, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 13.238).

El president
Enric Morera i Català

P.D., el lletrat major
Francisco J. Visiedo Mazón
(Resolució de Presidència de
23/4/2020, BOCV 75)

Galeria