Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 30 de setembre de 2021, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
  2. Pregunta oral comissió número 70, al conseller d’Hisenda i Model Econòmic, sobre la reestructuració del sector públic, formulada pel diputat Rubén Ibáñez Bordonau, del Grup Parlamentari Popular  (RE número 39.552, BOCV número 186).
  3. Informe de fiscalització del compte general de les entitats locals de la Comunitat Valenciana corresponent a l’exercici de 2019 (RE número 39.520, BOCV número 184).
  4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la deducció de la quota d’afiliació a les AMPA, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 19.149, BOCV número 90).
  5. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del Sr. José Ignacio Sánchez Galán, president d’Iberdrola, o del càrrec institucional en qui delegue, per a informar sobre l’activitat d’aquesta empresa a la Comunitat Valenciana, de la situació del sector energètic i de les seues perspectives de futur, sol·licitada del Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 32.769, amb correcció d’errades RE número 33.085).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 21 de setembre de 2021

 

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ 
 

Galeria