Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de Les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 13 de novembre de 2023, a les 10.30 hores, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2.    Debat i votació del dictamen de la comissió sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, de modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques i restant tributs cedits, pel que fa a l’impost de successions i donacions (RE número 2.502, BOCV número 17), cas que s’hagen rebutjat les esmenes a la totalitat presentades.
3.    Designació del membre de la comissió que ha de presentar davant el Ple el Dictamen de la comissió sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, de modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques i restant tributs cedits, pel que fa a l’impost de successions i donacions (RE número 2.502,  BOCV número 17).

Finalitzat el debat, la reunió de la comissió es suspendrà fins el dia 14 de novembre, a les 10.30 hores, per a tractar el punt de l’ordre del dia següent:
4.    Compareixença del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares, per a retre compte sobre les investigacions relatives a dos possibles casos d’assetjament sexual en l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, així com dels procediments disciplinaris duts a terme contra dos treballadores amb mesura cautelar de suspensió d’ocupació i sou, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 2.305), cas de l’aprovació del pronunciament previst en l’ordre del dia de la reunió del dia 30 de novembre.

Finalitzada la compareixença, la comissió es suspendrà fins el dia 21 de novembre, a les 10.30 hores, per a tractar els punts de l’ordre del dia següents:
5.    Informe de fiscalització del Compte General de les entitats locals, exercici 2021 (RE número 191, BOCV número 4).
6.    Informe de fiscalització de la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a Les Corts Valencianes de 28 de maig de 2023 (RE número 767, BOCV número 8).
7.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el sistema de finançament autonòmic i deute històric, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 667, BOCV número 8).
8.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la normativa relativa a la llei del joc, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 2.031, BOCV número 16).
9.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre economia circular, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 2.237, BOCV número 16).

 

Palau de Les Corts Valencianes
7 de novembre de 2023

 

Llanos Massó Linares 
 

Galeria