Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de Les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 10 d’abril de 2024, a les 10.30 hores, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Compareixença de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública per a retre compte de les causes dels retards en el pagament de nòmines de treballadors/es públic/ques de la Generalitat, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 10.790).

Acumulada amb

Compareixença de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per a explicar els motius de les incidències i impagaments que s’estan provocant en els diferents organismes i ajudes dependents de la Generalitat davant l’entrada en vigor del sistema Nefis, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 10.987).

3.    Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe de fiscalització del Compte General de les entitats locals, exercici 2021 (RE número 191, BOCV número 4).

4.    Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe de fiscalització de la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a Les Corts Valencianes de 28 de maig de 2023 (RE número 767, BOCV número 8).

5.    Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe de control formal de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2022 (RE número 4.564, BOCV número 34).

6.    Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat, exercici 2022 (RE número 9.097, BOCV número 37), i la resta d’informes que formen part del Compte General (RE núm. 2.316, RE núm. 2.450, RE núm.3.358, RE núm. 4.453, RE núm. 4.591, RE núm. 8.563, RE núm. 8.662, RE núm. 8.774, RE núm. 8.793, RE núm. 8.944 i RE núm. 8.980).

7.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la condonació del deute històric de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 1.578, BOCV número 14).

8.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre exigir que les organitzacions sindicals tinguen la obligació de fer pública tota la informació relativa als actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica o pressupostària, presentada pel Grup Parlamentari Vox Cortes Valencianas (RE número 3.725, BOCV número 24).

9.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la devolució del deute històric a la ciutat d’Elx, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 10.069, BOCV número 41).

10.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre exigir al Govern d’Espanya la compensació per la rebaixa de l’IVA i l’impost especial a l’electricitat, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 12.938, BOCV número 50).

Palau de Les Corts Valencianes
26 de març de 2024

 

Llanos Massó Linares 
President
 

 

 

Galeria