Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda (continuació)

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 24 de setembre de 2019, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Memòria Anual d’Activitat de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, corresponent a l’exercici 2018 (RE núm. 124.495 i 4.429).

 

Finalitzat aquest punt, es suspendrà la reunió de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda que continuarà el pròxim dia 2 d’octubre de 2019, a les 10.30 hores, amb els punts de l’ordre del dia següents:

3. Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe de Fiscalització del Compte General de la Generalitat, corresponent a l’exercici de 2017 (RE núm. 120.072, BOCV número 354), i la resta d’Informes de Fiscalització de les entitats que formen part del Compte General de la Generalitat (RE núm. 111.423, 111.734, 113.355, 113.686, 114.962, 114.963, 116.334, 118.498, 119.029 i 119.464).

4. Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe de Fiscalització del Compte General de les entitats locals de la Comunitat Valenciana corresponent a l’exercici de 2016 (RE núm. 113.052, BOCV número 351).

5. Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe de fiscalització de la Universitat d’Alacant, despeses de personal, corresponent a l’exercici de 2017 (RE número 119.497, BOCV número 334).

6. Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe de fiscalització de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell, corresponent a l’exercici de 2017 (RE número 119.933, BOCV número 353).

7. Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe de fiscalització de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, corresponent a l’exercici de 2017 (RE número 120.073, BOCV número 352).

8. Informe dels projectes finançats amb càrrec als Fons de Compensació Interterritorial corresponent a l’exercici de 2017 (RE número 121.572, BOCV número 342).

9. Informe de Fiscalització del Síndic de Greuges, exercici 2017 (RE número 124.889)

10.Informe de Fiscalització de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, exercici 2017 (RE número 124.954)

11.Informe de Fiscalització del Consell Valencià de Cultura, exercici 2017 (RE número 125.309)

12.Informe de Fiscalització del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, exercici 2017 (RE número 39)

13.Informe de Fiscalització del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, exercici 2018 (RE número 1.591)

14.Informe de Fiscalització del Compte General de les entitats locals de la Comunitat Valenciana corresponent a l’exercici de 2017 (RE número 2.439, BOCV número 20)

15.Informe de fiscalització “Declaració sobre la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les Corts Valencianes de 28 d’abril de 2019” (RE número 3.342, BOCV núm. 21).

 

Cas de no produir-se la publicació dels informes esmentats en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes en la data prevista per a la comissió, se sol·licitarà que s’ordene la reproducció mecanografiada, que s’ha realitzat amb la incorporació en la unitat de xarxa Y:\Bústia_Parlamentària$\C_COMISSIONS\Co_ECO\3 Informes\SINDICATURA DE COMPTES, i també estan disponibles en el lloc web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, on es poden consultar https://www.sindicom.gva.es/web/valencia.nsf/menu/informes.

 

Palau de les Corts Valencianes

València, 17 de setembre de 2019

 

 

El president

ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria