Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
11:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS

D’acord amb els articles 42 i 65.2 de l’RC, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports a la sessió de la comissió que es durà a terme el proper dia 6 de febrer de 2019, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’adopció de mesures de correcció i supressió dels trams de concentració d’accidents en la xarxa viària de carreteres titularitat de l’Estat que discorren per la Comunitat Valenciana i en la xarxa de carreteres de la Generalitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 89.320, BOC número 260).

3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la modernització i la potenciació dels traçats ferroviaris València-Madrid, del Corredor Atlàntic-Mediterrani, i València-Saragossa, del Corredor Cantàbric-Mediterrani, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 107.852, BOC número 294)

4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la millora de l’eix viari CV-70, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 113.936, BOC número 317).

Palau de les Corts Valencianes

València, 29 de gener de 2019

 

El president

ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria